Per a les proves de gener, es pot formalitzar la inscripció fins al proper dia 9 de desembre.


Mitjançant disposició de la presidenta de l'IEB de 21 de novembre de 2013 (BOIB núm. 162, de 23 de novembre de 2013) es convoquen les proves 2014 per obtenir els certificats de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i LA que expedeix la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

- Dates Inscripcions proves GENER 2014: del 25/11/2013 al 9/12/2014.
- Dates de les proves GENER 2014:
Proves escrites
a) Certificats B1, C1 i LA: 25 de gener de 2014
b) Certificats A2, B2 i C2: 1 de febrer de 2014
Proves orals de tots els certificats: 15 de març de 2014
- Tràmit d'inscripció: 
a) telemàtic a través de la web http://ieb.caib.es
b) Presencial: entre els quals a l'Ajuntament de Capdepera. c/ Ciutat, 20, 1r pis. De dilluns a dijous de 9h a 14h.
Preu d'inscripció: 
- Certificats A2, B1 i B2 --> 15,50€
- Certificats C1, C2 i LA --> 22,00€
Bonificació del 50% de l'import de la taxa: persones en situació de desocupació, persones que perceben una pensió pública, persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, membres de famílies nombroses, reclusos en un centre penitenciari, persones amb Carnet Jove Europeu.

Més informació:

Servei d'Avaluació i Ensenyament
Institut d'Estudis Baleàrics

Tel.: 971 176 355