Ens trobam davant unes obres autoritzades per l’Ajuntament de Capdepera i la Demarcació de Costes a les Illes Balears que incompleixen la Llei i el Reglament de Costes sota l'excusa d'obres d'emergència derivades del temporal "Glòria".

Segons la tanca informativa instal·lada per l’Ajuntament de Capdepera a l’Avinguda Amèrica figura que en data de 10 de març de 2020 la Demarcació de Costes a les Illes Balears va autoritzar la realització d’ “Obres d’emergència per a la reparació del Passeig Marítim de Cala Rajada, aprovades per decret de batlia de 22 de febrer de 2020”.

Aquestes obres van des de el carrer Castellet fins a la platja de Son Moll. Una part d'aquestes obres - les situades entre les immediacions de la platjola de Na Ferradura i la platja de Son Moll - estan sota la responsabilitat de la Demarcació de Costes. La resta estan situades dins la zona de competència de Ports de les Illes Balears, essent  la fita 565 la divisòria de la delimitació del domini públic marítim terrestre aprovada per l’Ordre Ministerial de 3 de juliol de 2007.


Atès que en la zona de competència de la Demarcació de Costes el temporal “Glòria” no va produir cap desperfecte remarcable, ni tant sols lleu, al passeig marítim de Cala Rajada o passeig Amèrica, resulta incomprensible com se puguin autoritzar unes obres d’emergència per a la reparació del passeig quan aquest no fou danyat.

Les obres que se duen a terme res tenen a veure amb la reparació dels suposats danys del temporal “Glòria”, sinó més bé amb l’execució de la remodelació integral del passeig Amèrica que tenia prevista des de feia temps l’Ajuntament de Capdepera, projecte que fou posat a informació pública en el BOIB del 20 de juliol de 2019, a la qual el GOB ja hi va presentar al·legacions en relació a la distribució d’espais.


Incompliments i frau de Llei

Amb l’aprovació de la delimitació del domini públic marítim terrestre de 2007 la línia del DPMT i de la ribera de la mar, en alguns trams, va retrocedir cap a l’interior de la terra, quedant, per tant, més superfície del passeig Amèrica afectada pel DPMT.

Amb l’anterior delimitació del DPMT el passeig frontal a la mar, des de el Passeig Colom fins a la platja de Son Moll, estava afectat en 1.667 m2 segons les concessions administratives atorgades per dues Ordres Ministerials el 9 de desembre de 1981 per una vigència vint anys, publicades en els BOEs números 38 i 69 de 1982. Així doncs, resulta que la part del passeig que se troba situat en el DPMT es troba en termini vençut des de l’any 2001, i segons la Llei de Costes s’hauria d’haver retirat al no tenir un títol administratiu per a la seva ocupació.

Però el realment greu és el que es fa ara. Se demoleixen i retiren del DPMT grans trams del mur de l’antic passeig per a una reconstrucció total, fet que la Llei de Costes prohibeix en el seu article 44.5, per quan determina que els passejos marítims s’han de localitzar fora de la ribera de la mar, cosa que no passa en aquestes obres.

Però és més, resulta que les obres que se puguin fer en el DPMT han d’estar d’acord amb el planejament urbanístic municipal i resulta que les normes urbanístiques de Capdepera aprovades definitivament el 14 de març de 1986, no permeten expressament aquestes ocupacions. Així, l’article 173.Tipología edificatoria, per a la zona marítimo-terrestre de les normes urbanístiques de Capdepera diu que “La única ordenación possible serà la que desarrolle los Puertos Deportivos tramitados de acuerdo con la Legislación Vigente. El resto de la Zona se mantendrà en su estado natural.

També l’article 172 determina per a la zona marítim terrestre que “Cualquier actuación en esta zona natural estarà sometida a prèvia Licencia Municipal. Para concedir dicha Licencia Municipal se deberá sol·licitar y contar con el informe favorable de la Comisión del Patrimonio Histótico-Artístico del Ministerio de Cultura.”

Ens trobam davant unes obres autoritzades per l’Ajuntament de Capdepera i la Demarcació de Costes a les Illes Balears, completament disconformes amb la normativa municipal i la Llei i Reglament de Costes, i per això des del GOB hem denunciat els fets davant la Demarcació de Costes sol·licitant:

a) La immediata paralització de les obres
b) La revocació de l’Autorització de data 10 de març de 2020
c) La retirada del domini públic marítim terrestre i de la ribera de la mar de les ocupacions per obres que no disposin de la concessió vigent
d) Sancionar a l’Ajuntament de Capdepera per fer passar unes suposades obres d’emergència per a reparar el passeig marítim quan en realitat aquestes res tenen de reparació sinó de nova construcció.