Sense comentaris " La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció."

 
Estat de dret: és aquell que es regeix per un sistema de lleis i institucions ordenat entorn d’una constitució

Article 1 de la Constitució espanyola (CE):

Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.

Article 3 CE:

El castellà és la llengua espanyola oficial de l’Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d’usar-la.

Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes d’acord amb els seus Estatuts.

La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció.

Article 9 CE

Els ciutadans i els poders públics resten subjectes a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic.

Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

Article 27, apartat 5 CE

 Els poders públics garanteixen el dret de tothom a l’educació, mitjançant una programació general de l’ensenyament, amb la participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents.

Pregunta: El Govern Balear està actuant segons el que estableix la Constitució? Està protegint i respectant el català?(o llengua pròpia de les Illes Balears si algú es queda més content)

La programació de l’ensenyament l’ha feta amb la participació efectiva de tots els sectors afectats?

Idò, qui és que actua al marge de la llei?

 

Mateu Garau Flaquer