ELS COMPTES MUNICIPALS

Batlia

" les previsions de l'àrea d'hisenda son de tancar l'exercici 2014 per sota els 9.900.000€ de deute"


En els darrers temps podem afirmar que l´Ajuntament de Capdepera ha deixat de ser un  municipi amb una situació econòmica compromesa i podem afirmar que ha consolidat un important canvi de tendència.

Concretament als darrers dos anys s´han anat adoptant una sèrie de mesures encaminades a sanejar i millorar la situació econòmica de l´Ajuntament i es pot afirmar que a l´actualitat han començat a donar els seus fruits, el punt mes destacable es la reducció de l´endeutament que als darrers anys havia sofert un important increment, arribant a la xifra de 13.293.987,71€ i que estava literalment ofegant a la Corporació per la càrrega d´interessos que suposava, a l´actualitat tots els esforços han estat encaminats a la reducció de dita càrrega, les previsions de l'àrea d'hisenda son de tancar l´exercici 2014 per sota els 9.900.000€.
 
Per altra banda els proveïdors tant de l´Ajuntament com de l'empresa pública ja cobren al dia, a final de l'exercici 2011, l'Ajuntament devia als seus creditors 8.634.632,03€, arribant a una xifra a final de l'exercici 2013 de 2.484.150,87€.
 
Les mesures que han permès dur a terme aquesta notable recuperació son diverses:
 
S´ha realitzat un important control de la despesa:  sobre tot en contractes menors, “se mira el cèntim”, l´equip de govern ha posat èmfasis a la tasca diària i la gestió de petites despeses de caràcter periòdic.
 
S´han revisat els contractes dels serveis mes deficitaris:  amb reduccions molt significatives, destacant els següents:
 
-          Jardineria i neteja viària: estalvi de 456.119,01€ anuals.
-          Escoleta municipal: estalvi de 61.000€ anuals.
-          Grua municipal: estalvi de 40.000€ anuals.
 
Racionalització de la despesa de personal: que ha permès passar d´una despesa efectiva en matèria de personal de 5.987.170,10€ a finals de 2010 a 4.791.732,63€ a finals de 2013, la reducció de despesa en hores extraordinàries i la no cobertura de vacants han estat les mesures clau per assolir aquests resultats.
 
Inspecció de tributs: S´han realitzat actuacions en aquesta matèria que han permès que aflorin els objectes que no tributaven o que ho feien incorrectament, això ha donat com a resultat per una banda una pujada dels ingressos d'IBI, ICIO i taxes municipals, i per altra, una tributació mes justa.
 
Actualització dels valors cadastrals: Els efectes d´aquesta mesura encara no s'han deixat notar, si be eren valors completament desfasats ja que feia mes de vint anys que no es revisaven.
 
La aplicació d´aqestes mesures i els resultats obtinguts han permès a la corporació sol.licitar al ministeri d'hisenda  una modificació del vigent pla d´ajust, que era objecte de dures crítiques per la pressió fiscal que implicava la seva aplicació, i precisament començar a moderar la pressió fiscal amb la no obligatorietat d´increment anual de taxes i preus públics, d'aquesta forma, si el Ministeri ho permet, els ciutadans de Capdepera podran començar a gaudir de les conseqüències de la recuperació econòmica, tot i que encara son vigents importants mesures del pla d'ajust.
 
Dotacions de serveis: L´Ajuntament de Capdepera ha realitzat una important aposta per la millora dels serveis a les urbanitzacions del municipi incloent a les previsions del pla d´ajust les xifres corresponents a les dotacions de serveis de les següents urbanitzacions:
 
-          Cala Provençals:   1.367.286,41€
-          Costa Canyamel: 17.490.980,90€
-          Cala Gat: 3.526.882,25€
-          Son Moll d´Abaix: 6.000.000€
-          Es Pelats: 3.630.000€
 
Aquestes obres s´han de finançar amb quotes d´urbanització, quedant estrictament condicionada la seva execució al cobrament previ de dites quotes, no dur-las a terme abans de 2016 suposarà, d'acord amb la normativa autonòmica, que es perdi la condició d´urbans de dits terrenys, la recaptació de les quotes s´ha conveniat amb l´ATIB que girarà les liquidacions corresponents a Cala Provençals i Cala Gat a finals de 2014.