Red Eléctrica Española planeja realitzar una xarxa de corrent elèctrica d’alta tensió a tota la comarca de Llevant, que vagi de Manacor fins a Cala Rajada, amb la finalitat d’arribar a Ciutadella.
Aquest projecte consisteix en instal·lar torres elèctriques de més de 60 metres d’alçada per tot aquest territori, a més d’ampliar les Centrals Elèctriques d’Artà (fins a 6 vegades la seva superfície actual) i de Manacor.


Per aquest motiu, hem acudit a una conferència informativa de la Plataforma en Defensa del Llevant i No a la Nova Línia d'Alta Tensió. Allà hem descobert com aquest projecte és innecessari, ja que la demanda elèctrica de Menorca ha descendit, a més d’haver-hi moltes altres possibles solucions que provocarien un impacte ambiental molt menys notori.
Per això, es suposa que aquest projecte només cerca el benefici econòmic de l’empresa Red Eléctrica Española i perjudica molt seriosament la naturalesa, el paisatge i els habitants de la nostra illa.
A més a més, aquest gran atemptat medi ambiental s’ha dut a terme dins el marge de la llei, però d’una manera ràpida i opaca, de manera que associacions, ajuntaments i particulars no poguessin denunciar aquesta gran aberració.

Finalment, voldríem donar el nostre màxim recolzament a la Plataforma per la Defensa de Llevant, ja que de manera activa participarem per a què aquest projecte no es dugui a terme. Per a acabar, volíem fer arribar un missatge a tota la ciutadania: malgrat aquesta reforma ja estigui aprovada, si tots fem feina junts, insistint als ajuntaments dels nostres pobles perquè realitzin la seva feina, estant informats i com diem sempre, estant actius; aconseguirem aturar aquest projecte tan perjudicial per tots nosaltres.


Vos podeu informar a través del nostre facebook i el de la Plataforma per la Defensa de Llevant (https://www.facebook.com/defensallevant), a més de la seva pàgina web: http://defensallevant.wordpress.com/Manifest per la Defensa de Llevant i NO a la Nova Línia d’Alta Tensió

La Plataforma ha estat creada per un grup d’afectats per la línia d’alta tensió que l’empresa Red Eléctrica de España, SAU (REE), pretén construir entre Manacor i Artà, passant per Sant Llorenç i Son Servera. Es tracta d’una estesa elèctrica composta per torres metàl·liques que arribaran als 62 metres d’alçada. El projecte travessarà i impactarà visualment àrees forestals i agrícoles com són El Pou Nou, Establits de Son Sureda Ric, Sa Sínia, Sa Murtera, Rafal de Bellver, Can Caramany, Son Mesquida, el Camí d’Infern, la serra de Calicant de Sant Llorenç i les muntanyes d’Artà. Afectarà boscos i alzinars protegits, paisatges verges i zones amb gran valor turístic i econòmic.

Manifestam que:

El projecte suposa un impacte paisatgístic sense precedents a la zona afectada.  Ens és incomprensible com és pot qualificar el projecte de compatible amb l’entorn i amb el turisme rural que s’hi desenvolupa.  A Mallorca vivim dels nostres paisatges, no podem entendre com REE és capaç de voler construir un projecte d’aqustes magnituds per una de les poques zones ben conservades de Mallorca i qualificar-ho ecològicament com a “COMPATIBLE”.

El projecte ha estat portat a terme de manera totalment opaca a la societat i a les administracions locals, dificultant l’accés a la informació i a la participació dels afectats i de la societat i administracions en general. De fet, cap del afectats no han tengut noticia de l’existència de projecte, ja que fins que no va acabar el termini d’al·legacions no va aparèixer cap referència al projecte als mitjans de comunicació.

REE, el Govern Espanyol i el Govern de les Illes Balears s’han creat una legislació a les carta per tal d’eludir la legislació estatal i autonòmica elevant a rang de llei el cas concret d’aquest projecte mitjançant la disposició final Duodècima de la llei de pressupostos de les Illes Balears (Ley 9/2011). Consideram que fets com aquest són un despreci a la democràcia. També ens dol que la oposició, per motius que desconeixem, no fes res per evitar-ho en el seu moment.

El Govern Balear va aprovar el 23 de setembre de 2005 el Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, on la previsió era repotenciar la línia existent entre  Bessons i Artà.  Els arguments que fan servir per no realitzar l’ampliació de la línia existent tal i com preveu el Pla Director Sectorial Energètic únicament és “la inviabilitat física” (Orden ITC/2906/2010), contradint els estudis i les mesures aprovades pel Govern Balear en el seu moment.

Per tot això, demanam al Govern de les Illes Balears que prediqui amb l’exemple i faci una política transparent. Que paralitzi el projecte i obligui a REE a consensuar  amb les administracions dels territoris afectats quin projecte és el més adequat.

A la Comissió de Medi Ambient que faci honor al seu nom i valori amb criteris tècnics adequats l’estudi d’impacte ambiental.

A REE que es faci valedora de la norma UNE-EN-ISO 14.001:2004 i seleccioni realment opcions de menys impacte ambiental (soterrament o repotenciació de la línia existent) ja que, tot i que els costos per a REE serien majors, els costos indirectes per a la societat mallorquina serien molt menors. A més a més, demanan a REE que utilitzin la responsabilitat social corporativa que diven tenir i es seguin a negociar amb la societat afectada quin és el millor projecte per a tots.

A les administracions locals afectades que reclamin tota la informació i poder dir la seva opinió. Que actuïn com a veu del poble i manifestin el seu descontent amb les formes en que s’està tramitant aquest projecte.

A la societat en general que diguem basta a aquesta manera de fer política del Govern de les Illes Balears que deixa el futur de la societat mallorquina en mans dels interessos d’empreses privades. Segons tots els punt exposats anteriorment no és irracional pensar que l’únic motiu pel qual es vol realitzar un projecte de tals característiques en una zona tan singular de Mallorca, respon únicament a criteris econòmics: menor cost per a l’entitat Red Eléctrica de España, SA.  Emperò, cal tenir molt en compte que els costos socioeconòmics dels municipis de Llevant a llarg termini seran majors, i afectaran a un major nombre de persones i empreses, que el costos que suposarien el soterrament de la línia d’alta tensió per devora infraestructures existents o bé l’ampliació de la línia ja existent.  Aquest projecte suposa una condemna de mort per al desenvolupament de la comarca de Llevant.  La societat mallorquina no es pot permetre, en l’actual situació de crisis econòmica i de reestructuració social, que interessos privats (en aquesta cas de a l’entitat Red Eléctrica de España, SA) hipotequin el futur econòmic i social del Llevant Mallorquí.