Propostes interessants per dur a terme al nostre municipi: 12 Certificat digitalUn certificat digital  permet la identificació davant les administracions públiques i realitzar tràmits en línia amb plenes garanties jurídiques. A més d'identificar-vos, podeu signar els documents electrònics amb la mateixa validesa legal que la signatura manuscrita.

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, regula els sistemes d'identificació de les Administracions Públiques, així com els sistemes de signatura electrònica del personal al servei de les Administracions Públiques i de segell electrònic per a l'actuació administrativa automatitzada.

El certificat digital se pot aconseguir a les delegacions d'hisenda i als ajuntaments. El de Capdepera no hi està acollit i els ciutadans ens hem de desplaçar a l'ajuntament de Son Servera per tramitar-lo.

Això es diu estar al servei del ciutadà.
Propostes interessants per dur a terme al nostre municipi: 

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (7)  Retirar les cabines telefòniques

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (6) Subvencionar bicicletes elèctriques.

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (5)  Itineraris pel municipi. Conèixer el nostre patrimoni 

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (4) Plaques solars a edificis i aparcaments públics  

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (3) La cultura als bars i comerços ART I COPES 

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (2)
  Aigua 

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (1)
  Accés a la informació pública i bon govern Capdepera no aprova en aquest tema. Altres municipis com Calvià o Inca sí ho fan.