CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Ordinari de febrer 2020


EXP. NÚM:
  PLN/2020/1
DATA:  6 / de febrer / 2020
HORA: a les 20:00 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

  1. A) Part resolutiva
  2. Aprovació actes de les sessions anteriors: 21/10/2019 i 05/12/2019
  3. Expedient 4332/2019. Dades de la Via Pública (Aprovació Canvi de Denominació): Plaça racó de ses àncores d’Arman
  4. Expedient 568/2019. Convenis: Càtedra de Medi Ambient i Turisme
  5. Expedient 382/2020. Modificació de Crèdit: APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA 1/2020 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXA
  6. Expedient 377/2020. Proposta de Despesa: RELACIO FACTURES F/2020/1
  7. Expedient 195/2017. REGLAMENT REGULADOR COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
  8. Expedient 469/2020. PROPOSTA AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: DESCLASIFICACIÓ I PROTECCIÓ DE LA PART ALTA DEL FAR

      B) Activitat de control
          Decrets i Resolucions (llibre oficial
          Notes d'objecció (llibre oficial

     C) Precs i preguntes

Signat electrònicament