Un ple llarg, molt llarg... 

Dia 1 d'agost va tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament de Capdepera el primer ple ordinari de legislatura  i també la junta de la empesa municipal Capdepera XXI.

De l’empresa poc a dir, se va fer una relació dels regidors que formen en part  (tots són “accionistes”), i se aprovaren els punts de l’ordre del dia.

Després començà el ple d’agost amb un ordre del dia amb cinc punts gairebé tècnics i d’adeqüació a la normativa vigent. Anem a parts. Abans de tot dir que no assistí la regidora del PSOE, Margalida Santandreu.

L’acta del ple anterior (20/06/2019) se va aprovar per assentiment. El primer punt de l’ordre del dia, “Plans Estratègics de Subvencions. BASES REGULADORES DE CONCESSIONS DE SUBVENCIONS”, també s’aprovà per unanimitat, en tant es tracta d’una adequació de la normativa vigent. Només se va fer una referència a l’inexistència d’aportacions de les associacions del municipi afectades, en el període d’exposició.

El tercer punt tres “Organització i Disposicions Comunes de Control Intern. APROVACIÓ DEL RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE DESPESES DE REQUISITS BÀSICS I PRESSA DE RAÓ EN DRETS I INGRESSOS”. Es tracta d’un nou procediment “simplificat” que haurà de regir en les contractacions que es facin des de l’ajuntament per facilitar la fiscalització de les despeses i ingressos. S’aprovà amb 15 vots a favor, tots excepte Unidas/Podemos que se va abstendre al·legant falta d’informació.

El quart punt es referia a una modificació de crèdit. ”APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA 14/2019 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT”, un llistat de modificacions de crèdit que pugen a 439.000 euros. A petició de MÉS per Capdepera cada regidor va justificar i especificar els motius de l’increment que se demanava. S’aprovà amb 8 vots a favor (equip de govern) i 8 abstencions (oposició). Resumidament se justificà l’abstenció amb el fet que alguns increments eren degut a imprevists i d’altres a manca de previsió de despeses en els pressuposts, també preocupà que poguessin afectar al remanent per les inversions a final d’any. Unidas/Podemos va demanar si se podien votar per separat cada modificació.

El darrer punt de la part resolutiva feia referència al tancament i liquidació del Pressupost “APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2018”. S’aprovaren per 8 vots a favor (equip de govern) i 8 abstencions (oposició).

Pel que fa a les activitats de control, no hi hagué cap intervenció, passant als precs i preguntes.

Abans de fer la relació de temes comentats pels partits de l’oposició, comentarem el tema de Francisco Manuel Martínez. Més per Capdepera demanà la seva dimissió i en tot cas, el cessament per part del batle per la gravetat de les manifestacions del regidor de Medi Ambient.  El batle cedí la paraula als altres grups, que se manifestaren la seva preocupació pels fets qualificant-los de greus (però no tots demanaren la dimissió), i contestà a tots plegats. Primer parlà el regidor qui reconegué que usa l’aturada de taxis de la plaça Constitució per arribar més prest a l’ajuntament i digué que la conversa publicada estava treta de context, que era una conversa entre amics i demanava disculpes per qui s’hagués sentit ofès.  El batle, malgrat no plantejar-se el cessament digué que s’havien fet feina interna i que no tornaria a passar, que aquestes declaracions traïen el seu discurs d’investidura “els regidors són a l’ajuntament per servir i no per servir-nos” i que no tornaria a passa. Recordà a tots els regidors i regidores, que ho són durant les 24 hores i que anessin alerta amb el que se deia em tot moment.També demanà disculpes.

Se tancà així el tema que, com oient, recordà allò de “lo siento, no volverà a ocurrir”. Sembla que s’acceptaren les disculpes i seguiren amb els precs i preguntes. Per cert, molts de precs i preguntes que fa fer que el ple s’allargués en excés.


MÉS per Capdepera

- S'interesà pel del pont de Canyamel i el passeig de Cala Gat.

- Demanà que s’estudiés la possibilitat d’afegir una platja de Capdepera a “platges saludables sense fum”, promogudes pel Consell de Mallorca.

- Al carrer Magallanes s’estan talant arbres, es demanà si ha previst fer qualque actuació per plantar nous arbres als carrers. Se contestà que caldria crear una partida pel pressupost del 2020 per repoblar d’arbres els carrers.

- Queixes de brutícia, retirada de residus, manca de freqüències, neteja de carrers, manca de servei... una queixa recurrent que a l’estiu s’accentua. El batle respon que se fa un reforç els capvespres a Cala Rajada (zona més conflictiva) i mentre no s’adjudiqui el nou plec (parlà de final d’agost o principi de setembre) caldrà suportar dos mesos conflictius.

- Se demanà si Capdepera compta amb un Pla municipal d’autoproteció contra els incendis, i se recordà que el Consell de Mallorca preveu donar subvencions per a la seva elaboració.

- També se demanà si n’hi ha qualque projecte per a presentar al POS del Consell, ja que el termini acaba dia 19 d’agost. En relació se demanà si se preparen projectes d’eficiència energètica. Na Mónica Viejo respongués que se treballa en un d’eficiència energètica municipal.

- Se demanà si enguany n’hauria inversions sostenibles. I se contestà que preveuen no fer cap, per no incomplir la llei d’equilibri pressupostari degut a la urbanització de Cala Gat.

- Preguntaren pel compte benèfic de Canyamel, si ja tenien criteris per repartir-lo o donar una explicació pública de la situació. S’informà que s’està treballant i que abans de final d’any se donaran les ajudes.

- Se proposà que l’ajuntament demani una còpia del projecte de remodelació del port de Cala Rajada, per poder consultar-lo a Capdepera ja que es troba en exposició pública.

- Es recorda que els cotxes abandonats davant el molí Vell encara no han estat retirats.

- Se demana que es posi un tendal per cobrir la zona de jocs infantils de la plaça Cap Vermell ( i d’altres sense ombra).

- Es comenta que a la presentació de les noves concesions de les línies d’autobusos s’inclouen increments de rutes per facilitat la connectivitat dels pobles. No se fa cap menció a la zona de Llevant, ni a Capdepera.

- Se torna a demanar com es troba la petició dels veïns de Sa Pedruscada de posar dues bandes reductores a la corba.

- Se torna a demanar una  còpia de l’acta de la darrera junta de seguretat.

- Se sol·licita crear una zona de pas de vianants a un dels costats del carrer Gabriel Alomar.

- Se demanà com es pensava fer el canvi de butaques del teatre, com es pot fer a mitges amb l’Associació d’amics del cinema. Això sí deixant clar que ens sembla molt bé que vulgui col·laborar en les despeses.

- Campanya de castració de moixos. Se comenta que les ajudes arriben molt tard i que ara no és millor època. També se demana per la campanya  informativa que s’hauria de fer simultàniament.

- Se demana si la policia local té preparació per actuar amb animals domèstics.

 

Partit Popular

- A Marga Rico li demana si ja disposa de l’informe tècnic del Centre Cap Vermell, que demanà insistentment tota la legislatura passada. Contestà que està esperant veure’l.

- Puntualitzaren el comentari que els havia arribat que ells estaven en contra dels focs artificials. Carme Corraliza puntualitzà que era una decisió de participació ciutadana.

- Demanaren el que s’havia recaptat de multes per radar i sol·licitaren que es dedicarà a seguretat vial.

- Neteja viària. Proposaren fer neteja al voltant de les zones d’aportació i limitar el problema del fems. El batle digué que h0 estudiaria la propera setmana.

- Queixa per una senyal de trànsit a Cala Moltó. Se veu malament.

- Centre de dia. Demanaren com estaven els tràmits. Se’ls comentà que estaven a exposició pública.

- Sol·licitaren una normativa sobre l’ús de patinets elèctrics als carrers del municipi.

- La sortida de l’escoleta de Cala Rajada coincideix amb el pas d’un autobús. Se demana si se pot canviar l’horari o ruta de l’autobús.

- Se demana informació per saber si la policia de platges té competències en la zona del pinar de Cala Agulla o és competència del SEPRONA (Guardia Civil).

- Demanen fer una reunió amb l’Associació Hotelera per comentar com va la temporada i conèixer les seves demandes.

 

Unides Podemos.

Vull ressenyar, abans de començar, que el regidor d’Unidos Podemos va arribar a embullar-me entre preguntes, comentaris, puntualitzacions, aclariments... Així que demano disculpes per si em deixo alguna.   

- Se felicita per la partida per plantar arbres,

- Demanà quin era el local per reunir-se els partits i demanà una calu d’accés. Se’l recordà que una sala a can Piricus com sempre i que la clau la te l’anterior regidora de Guanyem. Sempre pot demanar una sala del Centre Cap Vermell.

- Demana un cartell per prohibir trànsit de vehicles pel passeigs peatonals.

- Demana una sala a disposició dels sindicats al Centre Cap Vermell.  Se li recorda que cal demanar-la cada vegada que sigui necessària.

- Protecció dels animals

- Demana que els plenaris se convoquin amb més antelació.

- Demana que les reunions informatives siguin més didàctiques.

- Cotxes que aparquen damunt la voravia d’Elionor Servera, proposa posar barreres per impedir que pugin damunt les voreres.

- Nous pàrquings, se comenta que són temporals i en terrenys privats llogats

- Pregunta per les obres Elionor Servera, que es fessin aviat abans de les eleccions i s’aturaren després. Se comenta que se van aturar per  la temporada turística.

- També parlà de la recollida de fems a Cala Rajada, relacionant-lo amb empreses públiques.

- Demana si hi haurà recollida porta a porta a Cala Rajada. Se li respon amb un NO taxatiu, ja hi va haver i va ser un caos.

- Criticà que en 8 anys de govern en el tema de recollida de fems s’ha empitjorat.

- Comenta que n’hi ha camions de recollida de fems que regalimen líquid.

- Demana per la responsable del contracte de recollida de fems i si se pot enviar el tècnic quan no se compleix el contracte. Se comenta que se fa un seguiment i si no se compleix se sanciona econòmicament a l’empresa seguint els barems establerts.

- Socorrisme. Demana si l’ajuntament te mecanismes per evitar el frau en les contractacions de personal.

- Demana si a la grua municipal se li paga per cotxe enretirar o té una assignació fitxa.

- Demana per la moratòria d’obres. Se’l  recorda que se derogà fa temps.

- Li demana a na Marga Rico, si ara que és membre del govern ha trobat l’informe tècnic. El batle li contesta que se fa i en 4 anys estarà acabat.

- Recollida d’animals. Se parla de la necessitat de bon tracte  i demana voluntat política per millorar situació dels animals. Pilar Diaz, de Més  demana recolzament institucional i se proposa fer una  comissió informativa per tractar el tema.

- Insisteix que no fer un ple cada mes retalla la democràcia.

- Critica els sous del batle i regidors.

- Torna a demanar la creació d’una figura de defensor del poble municipal.

Sí lectors, la crònica ha resultat molt llarga, llarguíssima però el ple també ho ha estat, amb temes que s’han repetit amb els mateixes argumentacions o rèpliques. Afortunadament tots s’ho van prendre amb paciència i només va haver qualque paraula més alta que les altres, més aviat fruit del cansament.

Normalment els regidors que parlen darrere se solen queixar que els anterior li “trepitgen” les preguntes i les seves intervencions queden reduïdes. En el darrer plenari va succeir tot el contrari, el darrer va decidir fer una mena de revisió de tot el que s’havia parlat allargant innecessàriament el ple. Vaja això és una apreciació personal d’un que escoltava.