CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Octubre 2019


EXP. NÚM:
  PLN/2019/13
DATA:  3/ octubre / 2019   
HORA: a les 20:00 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial
 

Tipus de convocatòria: Ordinària

 ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors: 01/08/2019 i 20/09/2019
 2. Expedient 3900/2019. Modificació de Crèdit: APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA 16/2019 PER SUPLEMENT DE CREDIT
 3. Expedient 3981/2019. Modificació de Crèdit. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA 18/2019 PER SUPLEMENT DE CREDIT
 4. Expedient 3901/2019. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits: RELACIO DE FACTURES 00073 REC
 5. Expedient 3924/2019. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
 6. Expedient 3925/2019. MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST MUNICIPAL SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
 7. Expedient 3926/2019. MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEMS
 8. Expedient 3584/2019. ADHESIÓ CENTRAL CONTRACTACIÓ FELIB
 9. Expedient 3955/2019. PLA DE COMUNICACIÓ INTERN I EXTERN DE L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
 10. Expedient 1907/2019. Modificació RPTper creació de plaça de tècnica o tècnic en RRHH i delegat de protecció de dades
 11. Expedient 3982/2019. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL UNIDES PODEM: PARA CONTROLAR LA PROLIFERACIÓN DE LAS APUESTAS ONLINE Y CASAS DE JUEGO Y TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE LA LUDOPATÍA
 12. Expedient 3983/2019. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL UNIDES PODEM: PARA CREAR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOCORRISMO, SALVAMENTO Y SEGURIDAD EN LAS PLAYAS DE CAPDEPERA
 13. Expedient 3987/2019. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL MÉS PER CAPDEPERA: DECLARACIÓ DE L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
 14. URGÈNCIA: Expedient 1714/2019. ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE Ajuntament de Capdepera RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA (lot 1) I DEL SERVEI D’EDUCACIÓ AMBIENTAL, RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES I DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE EN EL TERME MUNICIPAL DE CAPDEPERA (Lot 2).

 B) Activitat de control

15.Decrets i Resolucions (llibre oficial)
16.Notes d'objecció (llibre oficial)

C) Precs i preguntes