CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Agost 2019


EXP. NÚM:
  PLN/2019/08
DATA: 1/ agost / 2019   
HORA: a les 20:00 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial

Ordre del dia:

 A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 20/06/2019
2. Expedient 1489/2019. Plans Estratègics de Subvencions. BASES REGULADORES DE CONCESSIONS DE SUBVENCIONS
3. Expedient 2677/2019. Organització i Disposicions Comunes de Control Intern. APROVACIÓ DEL RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE DESPESES DE REQUISITS BÀSICS I PRESSA DE RAÓ EN DRETS I INGRESSOS
4. Expedient 3129/2019. Modificació de Crèdit. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA 14/2019 PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT
5. Expedient 1691/2019. Tancament i Liquidació del Pressupost. APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2018 

B) Activitat de control
6. Expedient 2678/2019 Organització i Disposicions Comunes de Control Intern. Remissió al Ple de l’Ajuntament del Pla anual de control financer 2019
7. Decrets i Resolucions (llibre oficial)
8. Notes d'objecció (llibre oficial)

C) Precs i preguntes