L'equip de govern estrena majoria.


 


El passat dijous, 20 de juny, va haver la primera reunió del ple de l’Ajuntament per a aprovar les retribucions, la distribució de les regidories i la delegació en els organismes i institucions amb representació de l’Ajuntament de Capdepera.

Aprovada l’acta per assentiment el segon punt de l’ordre del dia feia referència a les retribucions dels regidors de l’equip de govern i dels altres regidors i el règim de dedicació. Parlem del que cobraran els regidors de l’equip de govern amb dedicació total o parcial i dels altres regidors per assistir a les comissions, plenaris i altres reunions

La proposta de batlia que va ser aprovada destaca les següents dedicacions i remuneracions:

- Rafel Fernández Malloll, batle amb dedicació exclusiva (100%) de 54.000 euros anuals bruts.

. Carme Corraliza Gallardo, primera tinent batle amb dedicació exclusiva (100%) de 37.230 euros anuals bruts.

- Mónica Viejo Becerra. Segona tinent batle amb dedicació exclusiva (100%) de 37.230 euros anuals bruts.

- Pere Terrassa Hernández . amb dedicació parcial (75% de 37.230) de  27.922,5  euros anuals bruts.

- Agustí Nebot Massanet. amb dedicació parcial (75% de 37.230) de  27.922,5  euros anuals bruts.

- Marga Rico Sans, cinquena tinent batle amb dedicació parcial (75% de 37.230) de  27.922,5  euros anuals bruts.

- Lorena Molinillo Medina, amb dedicació parcial (75% de 37.230) de  27.922,5  euros anuals bruts.

Els regidors Francisco Manuel Martínez González (tercer tinent batle) i Margarita Maria Santandreu Morató (quarta tinent batle) no tenen dedicació i remuneració fixa, però seran membres de la Junta de govern i cobraran per assistència a les reunions setmanals (175 euros per reunió).

Les assistències als plenaris queden establertes en 70 euros, 50 a les comissions informatives.

Aquest punt s’aprovà amb els 9  vots favorables de l’equip de govern (PSOE i  Es Grup-El Pi), les abstencions de dos regidors del Partit Popular (no assistí la regidora Agripina Rocha) i 4 vots en contra, de MÉS per Capdepera, mentre que el regidor d'Unidas-Podemos abandonà la sala.

El punt tercer feia referència al règim de sessions del Ple. La proposta de fer els plens els dijous (a les 20 hores)  dels mesos següents: febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre. És a dir passaria de ser mensual a ser cada dos mesos. En aquest punt hi hagué crítica de Més i Unides-Podemos, al considerar aquesta proposta un retall a l’oposició. Puntualitzà el batle que es tractaria d’una una mesura provisional mentre els nous regidors de l’equip de govern s’avenen al seu càrrec. Així passats uns sis mesos se replantejaria tornar a la freqüència mensual. Al final s’aprovà que els plens siguin cada dos mesos, amb els vots de la majoria de l’equip de govern i l’abstenció del Partit Popular. El que resulta estrany és que si l’idea era que fos una mesura temporal, no hagi quedat reflectida aquesta “temporalitat” en la proposta de batlia.

 

El punt quart parla de la creació de comissions informatives permanents. Amb la majoria de l’equip de govern se tornà a aprovar, aquesta vegada amb l’abstenció de la resta de partits de l’oposició. Així se crearen les següents comissions:

- Comissió informativa d’Hisienda i especial de comptes.

- Comissió Informativa de Medi Ambient, Urbanisme, Vies i Obres, Activitats, Contractació i  TIC.

- Comissió Informativa de Turisme, Joventut, Participació  Ciutadana, Teixit empresarial i Esports.

- Comissió Informativa d’Arxiu, Patrimoni, Cultura, Educació, Benestar Social i Sanitat.

- Comissió d’Assumptes plenaris.

Les comissions ser reuniran mensualment i la Comissió d’Assumptes plenaris set dies abans de cada ple.

El punt cinquè va passar llista dels nomenaments de representants de la corporació en altres organismes i entitats. Agustí Nebot serà el representant en els consells escolars de l’IES, dels col·legis i escoletes del municipi. Pere Terrassa serà el representant en el Consorci d’entitats ciutadanes. Francisco Manuel Martínez serà el representant en el Consorci per a la defensa del Medi Ambient i Naturalesa, de la junta directora del Parc de Llevant i de les activitats municipals a les costes ( suplent Mónica Viejo) . Mónica Viejo serà la representant en les Juntes de compensació,  en el Consorci d’Infraestructures de les Balears ( amb Francisco M Martínez i  Rafael Fernández com a suplents) i del Fons Mallorquí de solidaritat (suplent Rafael Fernández). Lorena Molinillo serà la representant en el Consorci de les TIC Mallorca ( Pere Terrassa serà el suplent) . Aquesta proposta també s’aprovà amb la majoria de l’equip de govern i l’absteció de l’oposició. Crida l’atenció que a les comissions no surten les àrees de seguretat ciutadana, ni fires i mercats.

A l’apartat de control se donà compte de la creació de la junta de govern local i tinents batle, donar compte de les atribucions delegades a cada regidor i de les delegacions en la junta de govern local.

La junta de govern local estarà formada per Carme Corraliza (primer tinent batle) , Mónica Viejo (segona tinent batle), Francisco Manuel Martínez (tercer tinent batle), Margarita Santandreu (quarta tinent batle) i Margarita Rico (cinquena tinent batle). La junta de govern es  reunirà setmanalment.

Pel que fa a la delegació de funcions dels regidors/es queda així:

- Mónica Viejo:  Urbanisme, Vies i Obres, Mobilitat i Activitats.

- Carmen Corraliza: Seguretat ciutadana, Fires i festes i Mercats.

- Francisco Manuel Martínez: Medi Ambient, Unitat de policia ambiental i contractació.

- Agustí Nebot: Arxiu i  Centre Melis Cursach, Patrimoni, Cultura, Educació i Castell.

- Pere Terrassa: Turisme, teixit empresarial i participació ciutadana.

- Lorena Molinillo: Hisienda, TIC, Joventut i  Sanitat

- Margarita Rico: Esports

I com es tractava d’un ple extraordinari no hi hagueren precs i preguntes, així que el batle donà per tancada la sessió. Hem pogut veure el “rodillo” de l’equip de govern en marxa, les posicions crítiques de Més i Unidas-Podemos, cada un amb un estil diferenciat,  i l’abstencionisme del Partit Popular. Es clar que es tracta d’un plenari un tant especial, ara d’aquí a dos mesos veurem qui camí segueix cada grup.