CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Març 201

EXP. NÚM:  PLN/2019/02
DATA: 14 / de març / 2019   
HORA: a les 20:00 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial


ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 07/02/2019

2.Expedient 629/2019. Contractacions. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA; EDUCACIÓ AMBIENTAL, RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES I DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE AL TERME MUNICIPAL DE CAPDEPERA.

3.Expedient 843/2019. Conveni entre l'Ajuntament de Capdepera i el Consell Insular de Mallorca pel desenvolupament dels serveis bibliotecaris

B) Activitat de control

4.Decrets i Resolucions (llibre oficial)

5.Notes d'objecció (llibre oficial)

C) Precs i preguntes