El pressupost consolidat de l’Ajuntament de Capdepera és de 21.932.208,40€


 

L’Ajuntament de Capdepera va aprovar els pressuposts de l’exercici del 2019 amb set vots a favor (equip de govern-PSOE), cinc vots en contra (4 Més i 1 Guanyem) i quatre abstencions (PP); la representant d’Es Grup no va assistir al ple.

Segons va comentar la regidora d’Hisenda, Ivon Renaud, aquests pressuposts estan marcats per dos factors, per una banda, el nou contracte de recollida de residus que ascendeix a dos milions d’euros, i per altra banda, per la incorporació de quatre places noves a l’ajuntament: tres de policia, una de recursos humans i una d’auxiliar administratiu per al registre. Per donar cabuda a aquestes dues despeses es redueix la partida d’inversions fins als 600.000€ els quals es dedicaran a realitzar petites inversions i no grans projectes. Algunes de les inversions que es varen comentar al ple d’ahir són: la redacció de projectes tècnics; la reparcel·lació d’un solar municipal; la redacció de les normes subsidiaries; la compra o lloguer de solars per aparcaments; ordres d’execució subsidiària; clavegueram i compra de programes informàtics, entre altres.

També cal destacar la inversió de la dotació de serveis de Cala Gat, que ascendeix a 3.192.708,40€, tot i que aquesta quantia es paga amb quotes dels veïnats. Aquesta obra ja s’ha licitat.

Un altre aspecte important dels pressuposts és l’amortització del deute municipal que a desembre de 2018 suma 561.258,86€ i que amb l’amortització prevista per l’any 2019, a desembre de l’any que ve, es preveu que el deute sigui 0€. Cal destacar que a principi d’aquest mes de desembre la liquiditat del consistori era de 9.206.829,10€ (d’aquesta quantia s’han de pagar les nòmines de desembre).

Pel que fa a les diverses àrees, no s’han modificat les despeses corrents ni les subvencions, i només s’ha reduït o suprimit les inversions.

Amb tot l’explicat, el pressupost consolidat de l’Ajuntament de Capdepera és de 21.932.208,40€. El pressupost de la Fundació Castell de Capdepera és de 368.364,10€; el de l’Ajuntament és de 21.469.708,40€; i de l’empresa publica Capdepera Segle XXI de 4.395.500€