CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Desembre 2018

EXP. NÚM:  PLN/2018/11
DATA: 13 / de desembre / 2018   
HORA: a les 20:00
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial
 

                 

 Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 7/11/2018

2.Expedient 1343/2018. OFERTA GRATUITA DE VIALS I ZONES VERDES DEL SECTOR 8 ZONA EST

3.Expedient 4981/2018. Declaració Institucional commemoració 40 aniversari de la Constitució Espanyola


B) Activitat de control

4.Decrets i Resolucions (llibre oficial)

5.Notes d'objecció (llibre oficial)


C) Precs i preguntes