CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Novembre 2018

EXP. NÚM:  PLN/2018/10
DATA: DIMECRES, dia 07/NOVEMBRE/ 2018. 
HORA: 20:00h 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial  

 ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 4/10/2018

2. Expedient 2730/2018. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals (Joventut): Dinamització i Oci alternatiu: "Survival Zombies"

B) Activitat de control

3. Decrets i Resolucions (llibre oficial)

4. Notes d'objecció (llibre oficial)

C) Precs i preguntes