CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Abril 2019


EXP. NÚM:
  PLN/2019/04
DATA: 11 / d'abril / 2019   
HORA: a les 20:00 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial


A Part resolutiva

1. Aprovació d''actes de les sessions anteriors: 14/03/2019; 1/04/2019

2. Expedient 1422/2019. Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'entrada i visita al Casal Melis Cursach i realització d'altres serveis a espais municipals

3. Expedient 1423/2019. Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per a expedició de documents administratius

4. Expedient 1818/2018. Modificació de Planejament General: MODIFICACIÓ 1/2018 DE LES NNSS EN RELACIÓ A L'ÀMBIT DEL PORT DE CALA RAJADA

5. Expedient 1113/2019. Llicències i Permisos de Personal: compatibilitat de policia local amb monitor fitness 4 hores setmanals

6. Expedient 2647/2018. Adhesió als compromisos del Pacte de Batles sobre el Clima i Energia de l'any 2019 al 2030

7. Expedient 1460/2019. Serveis Socials: PROPOSTA a favor de facilitar l’accés als ciutadans de Capdepera al servei de salut mental de la zona de llevant

8. Expedient 1588/2019. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE DELIMITACIÓ EN LA ZONA DEL CARRER LEPANTO

 
B) Activitat de control

9.Decrets i Resolucions (llibre oficial)

10.Notes d'objecció (llibre oficial

C) Precs i preguntes