EN COS DE CAMISA

Tampoc Ucap-Um,
els partits de dretes
de la coal.lició de govern,
creuen necessari
explicar el seu vot
favorable
a la pujada d'impostos i taxes.