Pla de Lloguer Social 2016

Us informam que s'ha ampliat fins dia 18 de juliol el  Pla de Lloguer Social que preveu la concessió d'ajudes per al pagament del lloguer de fins a un 40 per 100 de la renda anual amb un límit màxim de 200 € mensuals per habitatge.

 Requisits per a poder accedir a aquesta ajuda:

 1. Ser titular de contracte arrendament amb una durada mínima d’un any d’un habitatge situat dins l’àmbit del territori de la CAIB.
2. Ha de constituir domicili habitual i permanent.
3. El propietari ha d’haver dipositat la fiança del contracte de lloguer davant l’organisme corresponent. En cas de no haver-la dipositat en el moment de signatura del contracte, es pot subsanar aquest fet en qualsevol moment durant el termini obert per a presentar la sol.licitud de l'ajuda. L’IBAVI ha de comprovar d’ofici que s’ha dipositat la fiança.
4. La renda del lloguer ha de ser igual o inferior a 600 €.
5. Totes les persones que tenguin o hagin de tenir el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat tenguin:
 - la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa; o, en el cas d’estrangers no comunitaris, que tenguin la residència legal a Espanya.
6. Els ingressos en conjunt de les persones que tenguin o hagin de tenir el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat, constin o no com a titulars del contracte de lloguer, determinats d’acord amb el que disposa l’article 8 , han de ser inferiors al límit màxim d’ingressos de la unitat de convivència o excepcionalment a 3 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples ( 22.365 € màxim ).

El termini per a sol.licitar aquesta ajuda s'ha ampliat fins el 18 de juliol . La sol.licitud es pot presentar telemàticament a través de la pàgina  habitatge.caib.es  o bé, sol.licitant  cita prèvia per a poder ser atès en el telefon 900780000. En tot cas també es pot presentar mitjançant registre d'entrada a qualsevol oficina de registre acollida a la finestreta únic

Per a més informació cliclau l¡imatge