CONVOCATÒRIA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
DIJOUS, dia 21/GENER/ 2010; 19:30h


ORDRE DEL DIA

  

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS(23/12/09 i 18/01/10).

 

II.- RETRIBUCIÓ DEL SR. BARTOMEU ALZINA SUREDA.

 

III.- REVOCACIÓ PUNT II DEL PLENARI DE DATA 18/01/2010.

 

IV.- PROPOSTES DE SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT D’OBRES INCLOSES AL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL.

  

Capdepera, 19 de gener de 2010.
El Batle,
José A. Gallego Méndez