BASES DE PARTICIPACIÓ AL MERCAT MEDIEVAL DE CAPDEPERA 2010

Les sol·licituds s'han de presentar en els següents terminis

PARADES DE VENDA DE MENJUA (BARS):
                    DEL 4 AL 29 DE GENER A LES 14'00
PARADES DE VENDA EN GENERAL:
                    DEL 4 DE GENER AL 26 DE FEBRER A LES 14'00

 


 

 

1.- DATA I LLOC


El mercat medieval de Capdepera se celebra sempre el tercer cap de setmana del mes de maig.

Començarà el divendres al matí, amb una diada per als nins i nines dels diferents centres educatius del municipi, per als quals tots els artesans que participin en el mercat estan obligats a fer demostracions i tallers durant tot el matí (de 09’30h a 13’30h) i cada un dels nins que participin al taller ha de tenir un petit record de la seva visita al mercat.

S’inaugura oficialment el divendres horabaixa amb un cercavila, passejada pel mercat, un acte institucional en el qual es pronuncia el pregó i, finalment, un refresc per a les autoritats i convidats.

Es clausura el diumenge horabaixa amb alguna activitat especial.

L’horari del mercat és:

Divendres matí: de 09’30h a 13’30h per a totes les parades de venda d’artesania, i es torna a obrir a les 18’00h per a fer-ne la inauguració.

Dissabte i diumenge s’obrirà puntualment a les 10’00h, no es tanca al migdia, i l’horari de tancament al vespre és lliure.

Durant tot el dia tendrem actuacions de diferents grups d’animació i musicals a diversos espais del mercat.

El lloc físic del mercat serà:

Tot el recinte del Castell, les places de l’Orient, Vella, Sitjar, els carrers Fondo, Castell, Major, Centre, Ciutat, Flors, Alt, Goya, Pla d’en Cosset i Col·legi. L’aparcament de Can Gabriel i la plaça de la Constitució quedaran habilitats com a espais per a les parades de venda de menjua.


2.- ORGANITZACIÓ


L’organització del Mercat Medieval de Capdepera és a càrrec de l’Ajuntament de Capdepera, i, si es donàs el cas, de l’empresa contractada per a l’esdeveniment.

Es constituirà una comissió tècnica de treball formada per:
a- Un representant de cada un dels centres escolars del municipi.
b- Un representant del Patronat, o dels treballadors del Castell de Capdepera.
c- El cap de la brigada d’Obres Municipals.
d- El cap de la Policia Local de Capdepera.
e- Si es donàs el cas, el representant de l’empresa contractada.

Tots ells presidits per la regidoria de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Capdepera.

Aquesta comissió organitzarà els artesans, els tallers demostratius per a la visita dels escolars, els cursos i tallers prevists abans del Mercat Medieval i tot el que pugui sorgir durant la seva organització.

Totes les parades han de tenir un espai on es mostri el procés d’elaboració dels productes a la venda i l’han d’elaborar a la vista del públic com a mínim dos cops al dia en una franja horària de: al matí entre les 11h i les 13h i al capvespre en una altra hora entre les 16h i l es 18h.

Totes les parades han de preparar una demostració a mode de taller per a la visita escolar d’un grup d’entre 15 i 20 alumnes el divendres al matí.

Queden exemptes d’aquesta demostració les parades dedicades a la menjua, encara que si n’hi ha alguna susceptible de fer-ho en directe, així ho ha de fer. Ex: forn de pa, pastar, fer panades, etc.

En cap cas no es podran posar taules informatives per repartir propaganda o donar informació i venda de productes aliens a l’esperit del mercat.

La llengua del Mercat Medieval preferentment és el català. Per aquest motiu la retolació de les parades haurà d’estar preferentment en aquesta llengua i, si es vol, també en castellà, sempre tenint en compte l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que estableix el castellà i el català com a llengües oficials de la comunitat autònoma.

El Servei d’Assessorament Lingüístic municipal (c/ Nou, 3 Tel 971 81 92 01) pot ajudar en les tasques de redacció de cartells, aclariment de dubtes i traduccions a aquells que ho desitgin.

2.1. Parades del municipi

Es donarà cabuda a les entitats educatives, benèfiques o socials del municipi que ho demanin, amb les mateixes condicions dels artesans, vestuari, ambientació, productes, etc., i sempre que ho demanin dins els terminis estipulats per l’Ajuntament per a l’any en curs.

Per donar espais de venda al mercat, l’Ajuntament donarà prioritat a tots els que ho sol·licitin en nom de qualsevol establiment del municipi, i si es així sols es podrà vendre el gènere que vengui aquest establiment.

Els establiments sol·licitants d’espai al mercat que venguin un gènere que no sigui el seu, restaran a l’espera del resultat de sol·licituds admeses i si queden espais seran adjudicats per ordre de registre d’entrada en aquest Ajuntament.

En darrer lloc d’adjudicació d’espais hi quedaran els particulars del municipi que ho sol·licitin.


3.- SOL·LICITUDS


Les sol·licituds de venda al Mercat Medieval s’han de presentar dins els terminis establerts.

No serà admesa cap sollicitud presentada fora dels terminis establerts, a no ser que es pugui presentar justificant de força major: Certificat de malaltia, Certificat de viatge per malaltia o defunció, etc.

Les sol·licituds s’han de fer al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, per correu ordinari, correu certificat o burofax.

No seran admeses sollicituds fetes per telèfon, fax o correu electrònic (email).

A les sol·licituds hi ha de constar:

1.- Nom de l’artesà.
2.- Telèfon de contacte.
3.- Producte que es pretén vendre.
4.- Metres linials que se solliciten.
5.- Fotografies del gènere i de la parada.
6.- Número de la carta d’artesà o mestre artesà (en cas de tenir-ne).

L’organització procurarà atendre al màxim la sol·licitud d’ubicació que puguin fer els artesans, tot i que la pot canviar en funció del disseny global del mercat. El fet d’haver disposat d’un lloc determinat en altres anys no determina disposar del mateix espai en edicions futures.

L’organització entén que tots els llocs del mercat són iguals i que l’èxit de vendes de les parades es deu únicament a l’atractiu del producte, la manera d’exposar-lo, la seva qualitat i l’ambientació de la parada i dels venedors.

Haver fet la sol·licitud no implica que aquesta sigui admesa per part de l’organització.

La llista d’acceptats es farà pública una setmana després d’haver acabat el termini d’inscripcions.

Hi haurà un termini d’una setmana (5 dies hàbils) per fer les reclamacions oportunes, i la setmana següent es farà pública la llista definitiva sense cap més termini per fer reclamacions.

Als artesans admesos se’ls entregarà un certificat oficial d’admissió o acreditació, que hauran de tenir situat en un lloc visible a la parada.

La policia local podrà requerir aquest certificat per tal de comprovar que la parada disposa de l’autorització pertinent.

No podran posar parades les persones que no disposin d’aquest certificat. Si la policia ho detecta, requerirà el desmuntatge de la parada.


4.- QUOTES

Tots els expositors de parades al Mercat Medieval han de satisfer les següents quotes:

a) Venda en general: 2€/m2 per dia de durada. Així, 1 m2 per a 3 dies de mercat són 6€.
b)  Venda de menjua: 100€ per l’espai ocupat, mes 150€ per les despeses del muntatge  i consum elèctric i muntatge i consum d’aigua.

Queden exempts de les quotes les associacions culturals i esportives del municipi, així com les ONG que obtenguin permís per muntar parada.


5.- MIDES DE LES PARADES


Les parades de venda en general poden sol·licitar fins a 6 m. lineals. Excepcionalment es poden atorgar més metres en el cas de venedors ambulants professionals.

Les parades de venda de menjua podran sol·licitar un màxim de 4 metres lineals i han de tenir en compte que sols poden vendre el seu producte en els 4 metres de cara al públic i que els dos costats queden per el passadís entre les diferents parades. Excepcionalment es poden atorgar més metres en el cas de venedors ambulants professionals.


6.- SERVEIS


Tot el recinte del mercat quedarà tancat al trànsit des del dimecres capvespre.

S’habilitaran aparcaments per als veïns afectats.

Durant tot el dia la Policia Local s’encarregarà de la vigilància del recinte, així com de la comprovació dels permisos pertinents.

Al vespre, el mercat comptarà amb una vigilància específica.

Les parades s’han de muntar el dijous i no ho podran fer una vegada donada per acabada la jornada.

El muntatge es farà per rigorós ordre donat per l’organització i en el lloc que aquesta hagi establert.

Hi haurà l’ajuda d’un dúmper per als artesans que hagin de muntar les seves parades dins el recinte del Castell.

Cada artesà haurà de guardar els seus fems a la seva parada fins a l’hora indicada per ser recollits.

Cada parada de menjua haurà de tenir un extintor a l’abast per si fes falta.

Els artesans no poden fer ús del telèfon mòbil en el temps que fan feina de cara al públic.


7.- AMBIENTACIÓ


7.1.- VESTUARI

El vestuari ha de ser adequat a l’època que es pretén recrear. Tenint en compte que es tracta d’un mercat, és recomanable anar vestit de menestral.

S’han de cuidar especialment els detalls per tal de donar màxima credibilitat i rigor al mercat: sabates, joies, ulleres, etc...

Es recomana no portar rellotges, joies que no siguin adequades a l’època, ulleres de sol, telèfons i altres complements que desentonin amb l’ambient de l’època.

En la mesura possible, absteniu-vos de fumar de cara al públic.

La roba de confecció dels vestits s’ha d’ajustar al màxim a la que podia ser d’aquella època, utilitzant teles naturals de cotó o lli, amb colors naturals i en tot cas tintades artesanalment.

L’Ajuntament de Capdepera, coordinat per l’escola d’adults o el Centre Jove, oferirà un taller de confecció medieval per a totes aquelles persones que hi estiguin interessades.

7.2.- PARADES

Les parades s’han de construir amb materials naturals, tals com: fusta, canyes, etc..., i diverses teles tals com: loneta, arpillera, etc...

Per a les parades construïdes amb metalls, aquestes han de quedar amb les barres totalment i completament tapades amb les teles anteriorment esmentades.

Les parades es poden decorar amb eines antigues, composicions florals fetes amb canyes, romaní, palmes, etc... o amb productes hortolans secs: alls, cebes, carbasses, pebres, etc.

Es pot muntar un petit taller afegit a la parada, on hi hagi les eines que es fan servir per a la fabricació dels productes, peces a mig fer i escenificant algun moment del treball.

No es poden utilitzar taules ni cadires de plàstic, alumini o qualsevol altre material que no sigui natural.

No es poden utilitzar bosses de plàstic. Els plats i tassons no poden ser de plàstic, cartó o qualsevol altre material que no sigui fang o fusta. Tampoc es poden fer servir coberts de plàstic, ni torcaboques que no siguin de color marró, així com qualsevol tipus de paper per embolicar o servir menjars ha de ser d’aquest color.

Els instruments de pes i càlcul han de ser el més dissimulats possible.

Pel que fa als sistemes d’encalentiment de menjar, si no s’utilitza foc natural han d’estar completament dissimulats de manera que els clients sols els puguin intuir; es pot veure la part utilitzada de la planxa o torradora, però no els costats.

L’Ajuntament sols dotarà de llum elèctric les diferents places que s’usen per al Mercat Medieval i el Castell.

Les parades dels carrers no disposaran de llum elèctric a no ser que els veïns els deixin treure un fil des de les seves pròpies cases. Si aquest fet ocorre, l’aparell de llum ha d’estar completament dissimulat i no pot donar una llum blanca, ha de ser una llum tènue i ataronjada.

Totes les parades de venda de menjua tenen completament prohibit l’ús de microones, forns elèctrics, planxes i torradores elèctriques, etc. L’Ajuntament aporta una instal·lació elèctrica per a una màquina de cervesa, una cambra o gelera, i per a les bombetes de la claror.

Les parades hauran d’estar sempre netes i en perfectes condicions.
7.3- PRODUCTES
Primerament, s’ha de tenir en compte que és un MERCAT MEDIEVAL I ARTESÀ.

Els productes que es posin a la venda han de ser preferentment fets amb materials nobles, i a ser possible fets pel mateix artesà que els ven, ja que aquest haurà de fer tallers demostratius durant els dies del mercat i en diferents franges horàries del dia.

No es poden vendre botelles de plàstic ni llaunes.

Les parades de venda d’aliments professionals de mercats i representants d’establiments que participin en el mercat han de tenir els corresponents permisos de sanitat i també els corresponents carnets de manipuladors d’aliments.

L’organització es reserva el dret de no acceptar alguns dels productes proposats pels artesans.

7.4- VISITANTS

L’organització convida tots els visitants a que es vesteixin d’època i així s’aporti més color a la festa.

No es permetrà passejar amb bicicleta ni amb cap altre vehicle dins del recinte del mercat, a no ser amb algun carretó o amb bísties (ase, somera, cavall, etc.).

No es permetrà la visita amb animals que puguin alterar el desenvolupament del mercat.


8.- FINAL


Qualsevol informació complementària d’aquest reglament es pot fer a la regidoria de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Capdepera.

La presentació de la sol·licitud d’un lloc de venda per a qualsevol producte implica l’acceptació d’aquest reglament i de les ordres de l’Ajuntament o de la comissió organitzadora de l’esdeveniment.

L’organització pot canviar qualsevol d’aquests punts i, en aquest cas, ho donarà a conèixer als implicats amb temps suficient per tal que en puguin fer les adaptacions oportunes.