Derogada la prohibició de la crema dels restes de poda
La Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular estableix que, amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola. No obstant això, preveu que es podrà permetre la crema d'aquests residus amb caràcter excepcional, amb l'autorització corresponent, per raons de caràcter fitosanitari per evitar la propagació de plagues, o, en entorns silvícoles, a fi de prevenir els incendis forestals quan no es pugui accedir a retirar-los i gestionar-los posteriorment. Per tot això, a partir del 16 d'octubre s'havia de demanar autorització a la Conselleria d'agricultura per poder cremar residus vegetals per motius fitosanitaris en sòl agrícola. En el cas de cremes de residus vegetals agrícoles en època de perill d'incendis forestals (entre el primer de maig i el 15 d'octubre, ambdós inclosos), també serà necessària l'autorització de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

Durant els treballs de la ponència del Projecte de llei per la qual es regula el sistema de gestió de la Política Agrícola Comuna (PAC), el PDeCAT, al costat de Ciutadans, ha aconseguit incorporar una esmena transaccional (votada per majoria en el Congrés dels Diputats) al text legislatiu per a revertir la prohibició de la crema de residus vegetals en l'entorn agrari que estableix la Llei de residus i sòls contaminats vigent des del mes d'abril passat.

En concret, aquesta esmena suprimeix l'apartat 3 de l'article 27 de la llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i s'ha incorporat a la ponència per majoria.

Aquest article recollia que “amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola. Únicament podrà permetre's la crema d'aquests residus amb caràcter excepcional, i sempre que comptin amb la corresponent autorització individualitzada que permeti aquesta crema, per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb una altra mena de tractament, motivant adequadament que no existeixen altres mitjans per a evitar la propagació de plagues, o, en entorns silvícoles, a fi de prevenir els incendis forestals quan no pugui accedir-se per a la seva retirada i posterior gestió, en aplicació de l'exclusió prevista en l'article 3.2.e). Els residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola que no quedin exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei d'acord amb l'article 3.2.e), hauran de gestionar-se conforme al que es preveu en aquesta llei, especialment la jerarquia de residus, prioritzant el seu reciclatge mitjançant el tractament biològic de la matèria orgànica”.

Més informació:

https://www.agroclm.com/2022/10/05/derogada-la-prohibicion-de-la-quema-de-restos-de-poda/