Expedient núm. PLECAT/2023/15
Òrgan col·legiat: EL Ple
Tipus de convocatòria: Extraordinària " Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de fams"
Data i hora: 18 d'octubre de 
2023 a les 13,30 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Capdepera 

No admet participació a distància