SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ

Expedient núm.:PLN/2019/9
Òrgan col·legiat: El Ple
Tipus de convocatòria: Extraordinària
Motiu: «SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ»
Data i hora; 15 / de juny / 2019 a les 12:00
Lloc: SALÓ DE PLENS

 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

  1. A) Part resolutiva

1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT.

2. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS DELS REGIDORS I REGIDORES ELECTES.

3. PROMESA O JURAMENT DELS REGIDORS I REGIDORES I DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ.

4. ELECCIÓ DE BATLE O BATLESA.

5. JURAMENT O PROMESA DEL BATLE O BATLESA I PRESA DE POSSESSIÓ DEL SEU CÀRREC.

6. DONAR COMPTE DE LES EXISTÈNCIES DELS VALORS DIPOSITATS, DE LLURS JUSTIFICANTS I DE L'INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS DE LA CORPORACIÓ. 

7. ACTE DE CLOENDA DE LA SESSIÓ.

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ