CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Juny 2019


EXP. NÚM:
  PLN/2019/07
DATA: 6/ juny / 2019   
HORA: a les 20:00 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial 

 


ASSUMPTES DE LA  CONVOCATÒRIA

  1. A) Part resolutiva
  2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 16/05/2019
  3. Expedient 2258/2019. Planejament General (Aprovació o Revisió). Text Refòs de les NNSS
  4. Expedient 2109/2019. Llicències i Permisos de Personal. Compatibilitat feina d'arquitecta privada (fora del municipi) amb arquitecta municipal, AINA MARIA CIFRE BIBILONI
  5. Expedient 2414/2019. DIES FESTIUS 2020, Dirección General de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral
  6. B) Activitat de control
  7. Decrets i Resolucions (llibre oficial)
  8. Notes d'objecció (llibre oficial)
  9. C) Precs i preguntes