Catibel Llabata deixa Patrimoni, però manté el Patronat del Castell.

Mateu Melis es fa càrrec de l'Empresa Pública municipal.


Les festes del 2014 tornaran a ser Sant Antoni i el Carme.


- EXP. INTER NÚM. 36/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELPREU PÚBLIC PER A ÚS D’INSTAL·LACIONS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS

 

- Aquesta modificació afecta una sèrie de serveis i preus que ja no s’apliquen, com per exemple l’ús de la pista d’atletisme. En altres casos, es tracta d’unificar i racionalitzar preus dispersos en distints apartats de la normativa municipal. Hi votaren a favor tots els grups, excepte PSM-Entesa, que s'hi va abstenir.

- EXP. NÚM. 174AG/13: CALENDARI LABORAL 2014.

- Al 2014, les dues festes locals tornaran ser Sant Antoni i el Carme, tota vegada que Sant Bartomeu cau en diumenge. S’aprovà per unanimitat.

- EXP. NÚM. 178AG/13: CONTRACTACIÓ: GESTIÓ SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ I PROGRAMACIÓ DEL CINEMA I PROJECCIONS AUDIOVISUALS QUE ES REALITZA AL TEATRE DE CAPDEPERA: APROVACIÓ PLECS.

- El que es va aprovar és el p’le de condicions per treure a concurs el servei de cinema del teatre de Capdepera, per als propers deu anys. Entre d’altres aspectes que s’hi contemplen, hi ha el d’oferir un mínim de 18 sessions anuals de cinema. L’Ajuntament hi posarà 9.000 euros anuals i el concessionari s’obliga a adquirir maquinària digital moderna que, al final de la concessió, quedarà en propietat de l’Ajuntament.  Tots els grups hi votaren a favor, tret del PP, que s’hi va abstenir.

- EXP. NÚM. 5URB/2013: APROVACIÓ DEFINITIVA ESTUDI DE DETALL PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR.

- Aquest estudi de detall ve exigit pels tècnics municipals, per tal de poder autoritzar als treballs de reforma i ampliació d’un habitatge a tocar del passeig Marítim, en el carrer d’es Coconar. S’aprovà amb els vots de l’equip de govern i s’hi abstingué tota l’oposició, inclòs en Mateu Melis.

- EXP. NÚM. 47URB/2013: AUTORITZACIÓ AL BATLE PER A SIGNAR L’ESCRIPTURA D’ADQUISICIÓ DE 2803M² DE LA FINCA NÚM. 1920 CONSTITUTIVA DE LA ZONA VERDA 11-42 DE LES NNSS DE CAPDEPERA.

- Estam parlant d’una zona adjunta al Castell, sobre la qual ja informàrem amb anterioritat en aquesta pàgina. Aquest solar havia estat sotmès a expropiació i recentment se n’ha pagat la corresponent indemnització. Ara es tracta simplement de signar l’escriptura que formalitza la propietat municipal del solar esmentat. S’aprovà l’autorització per unanimitat.

- EXP. INTER NÚM. 2/2013: FIXACIÓ RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES.

- No es tractava solament de la incorporació de Mateu Melis a l’equip de govern municipal, sinó de la reestructuració interna d’aquest equip. D’una banda tenim que la regidora Catibel Llabata deixa l’àrea de Patrimoni, però manté la presidència del Patronat del Castell; deixa de tenir un sou com a regidora i només cobrarà dietes d’assistència. De Patrimoni se’n fa càrrec Albert Llull, qui, això no obstant, passa d’una dedicació del 95% a una del 75%. Mateu Melis, de la seva banda, es fa càrrec de l’Empresa Pública municipal, dedicació per la qual tampoc cobrarà sou,sinó tan sols dietes d’assistència. El punt s’aprovà pel nou equip de govern, amb Es Grup inclòs, mentre PP i PSM-Entesa es van abstenir.

- EXP. NÚM. 173AG/13: PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: MODIFICACIÓ PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE L’ESTAT 2014.

- Moció inicialment presentada pel PSM i que finalment defensaren conjuntament tots els partits, en què es demana que els diputats balears votin contra els Pressuposts Generals de l’Estat. La moció demana també la sobirania fiscal per a les Balears, com tenen a Euskadi i Navarra. S’aprovà per unanimitat.

- EXP. NÚM. 179AG/13: PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: RETIRADA PROJECTE DE LLEI DEL SECTOR ELÈCTRIC.

- En aquest cas, la moció havia estat presentada pel PSIB-PSOE i posteriorment s’hi afegiren la resta de partits tret del PP. Recordem que aquesta futura llei, si s’arriba a aprovar, penalitza l’autoconsum i l’ús d’energies renovables. Tothom votà a favor de la retirada del projecte de llei, excepte el PP, que s’abstingué.

- EXP. 1SS-15/2013: PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: CONDEMNA CONTRA QUALSEVOL TIPUS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE CAP A LES DONES.

- Dedicació institucional que l’Ajuntament aprova cada any, tot reclamant el màxim esforç de les institucions i de la societat per tal d’eradicar la xacra de la violència contra les dones. Evidentment, un any més, la proposta s’aprovà per unanimitat.  

- EXP. NÚM. 1SS-16/2013: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA AMB MOTIU DEL 40è ANIVERSARI DE LA CREACIÓ DEL FRONT POLISARI.

- I una vegada més, també, el consistori gabellí va manifestar el seu recolzament al poble saharià, tot defensant els seu dret a l’autodeterminació. Moció presentada conjuntament i aprovada per unanimitat.

- PRECS I PREGUNTES

PP:

-          Dotació de serveis a Cala Provençals (s’ajorna l’inici d’obres fins a gener de 2014; ajornament demanat pels veïnats, per motius econòmics. També es farà el mateix a Cala Gat i a Costa de Canyamel.

PSM-Entesa:

-          Zones de càrrega i descàrrega a Cala Rajada.

-          Desmantellament Escola d’Adults.

-          Situació del petit comerç en el municipi.

-          Consorci dels ajuntament de Llevant.


Plenari que, com es pot deduir d'aquesta resum esquifit, va transcórrer sense cap incident digne de menció. Ens costaria de trobar-ne un altre en què cap grup votàs contra algun dels punts de l'ordre del dia. Aquesta vegada no ho feren. Una bassa d'oli.