Aprovat l'augment de taxes municipals, d'acord amb l'IPC.

 Important impacte de l'actualització de valors cadastrals sobre el rebut de l'IBI, tot i la reducció del tipus impositiu que aplicarà l'Ajuntament.

 

Aquest passat dimecres, dia 16, el Ple de l’Ajuntament procedí a l’actualització dels preus de taxes i serveis que ofereix als ciutadans. Abans, però, dos temes foren sotmesos a la consideració del consistori. D’una banda, el nou reglament de taxis, que havia quedat damunt la taula en un plenari anterior, a causa d’algun dubte legal que ara s’hauria resolt, i que ara s’ha aprovat definitivament, amb els vots de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició

D’altra banda, s’aprovaren els comptes definitius de l’exercici de 2012, també amb l’abstenció de l’oposició.

Quant a la pujada de preus que aplicarà l’Ajuntament en el 2014, aquí teniu el llistat de serveis i impostos que se’n veuen afectats. Tots ells s’actualitzaran segons la inflació, per igual, sense distingir aquells que són obligatoris, com pugui ser el clavegueram, dels que són voluntaris, com l’entrada al Centre Melis Cursach. En tot cas, el punt més delicat de tot aquest protocol el constitueix l’actualització dels valors cadastrals i la seva repercussió en els rebuts de l’IBI, cosa que suposarà un augment molt important, fins arribar a més del doble del que es paga actualment. L’equip de govern, per a pal·liar aquesta impacte, ha abaixat el tipus impositiu, del 0’74 al 0’70 i, així mateix, l’augment s’anirà aplicant progressivament, un 10% anual. PP i Es Grup hi votaren en contra i el PSM s’hi va abstenir. L’equip de govern va manifestar la seva voluntat de revisar el tipus impositiu a la baixa si en futurs exercicis econòmics així ho permet la situació econòmica de la Sala.

- ORDENANÇA FISCAL IIVTNU .

- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PERLA PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL CENTRE DE DIA.

-  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ACTIVITATS A L’ESCOLA D’ESTIU.

-  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ACTIVITATS A L’ESCOLA D’ADULTS.

- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ACTIVITATS A L’ESCOLA DE MÚSICA.

- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER ÚS D’INSTAL·LACIONS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES.

-  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS.

-  ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PERLA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA CANERA MUNICIPAL.

-  ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER AL CONTROL POSTERIOR A L’INICI DE L’ACTIVITAT DE LA CIUTADANIA.

-  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PERLA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.

-  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

-  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IAE.

-  ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DEL CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE(CIJ) DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA.

-  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS.

- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’OCUPACIÓ DELS TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CADIRES I TRIBUNES, AMB FINALITAT LUCRATIVA.

-  ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA.

-  ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER L’EMISSIÓ DE PUBLICITAT A TRAVÉS DE CAPDEPERA RÀDIO.

-  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU, PROHIBICIÓ D’ESTACIONAMENT I CÀRREGA O DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE.

-  ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER ENTRADA I VISITA AL CASAL MELIS CURSACH.

-  ORDENANÇA FISCAL REGULA LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENY D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I RODATGE CINEMATOGRÀFIC, COL·LOCACIÓ BARRAQUES I CASETES DE VENDA.

-  ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DELS TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB ENDERROCS, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I SIMILARS

-  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS ESPECIALS MOTIVATS PER ESPECTACLES, TRANSPORTS I ALTRES.

-  ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DE LA TAXA PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER.

-  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

-  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES I RASES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOCIÓ DEL PAVIMENT O VORAVIA A LA VIA PÚBLICA.