Darrera sessió, abans de les vacances d'estiu.

L'Ajuntament es posiciona contra l'extracció d'aigua a Canyamel i contra la presència del vaixell "Balear Jet" en el moll de Cala Rajada.

 

Els temes sotmesos a la consideració dels regidors en aquesta darrera plenària abans de les vacances d’estiu, presentava un ordre del dia sense cap qüestió d’especial relleu. Això va fer que, tret d’algun estira-i-arronsa a la part de precs i preguntes, la sessió transcorregués en un ambient que podem qualificar de distès. La regidora Carme Corraliza no hi va prendre part. Facem una ullada a tot plegat.

-  EXP. NÚM. 105AG/13: reglament sobre procediment i normes d’ús per sol·licitar la sala municipal d’exposicions del centre melis cursach. No ens hem llegit aquest nou reglament (de reglaments que no en faltin), però sabem que ve a establir les condicions a què s’hauran de sotmetre els artistes que vulguin mostrar la seva obra en aquell espai, com ara deixar una de les seves realitzacions al fons municipal, com a contraprestació, o fer-se càrrec de despeses de possibles refrigeris. El punt s’aprovà per unanimitat.

-   EXP. NÚM. 1ss-09/2013: MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’AJUDES ECONÒMIQUES DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Idò això. La regidora d’Assumptes Socials, en una breu exposició de motius, va dir que es tractava de compassar la normativa municipal amb els nous temps i les noves exigències de la societat. I aquí ens quedàrem. Com que se suposa que els regidors ho duien ben paumejat de la comissió corresponent, no hi hagué discussió i la proposta també s’aprovà per unanimitat.

-   EXP. NÚM. 113AG/13: PROPOSTA DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A DIVERSOS PUNTS SOBRE ELS DESNONAMENTS. No es produí cap enfrontament propi d’aquest nom, en aquesta moció del PP, només algun modest retret, com el del portaveu de PSM-Entesa, qui va agrair als populars locals el seu “gir a l’esquerra”, que no es correspon amb la política d’aquest partit a nivell estatal. Lògicament, Joan Ferrer va rebutjar aquest retret i va defensar que ells treballen per a la gent del poble. Per part de l’equip de govern, es va voler posar en relleu que ells ja vénen treballant en alguns dels temes que conté aquesta moció i que ja han fet passes importants per ajudar les persones afectades per desnonaments. Sigui com sigui, i com que tots estaven d’acord que s’ha de continuar treballant al costat dels més malmesos per la crisi, la moció es va aprovar, altra vegada, per unanimitat.

- EXP. NÚM. 114AG/13: PROPOSTA DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA PER A TOTES LES INSTAL·LACIONS DEPENENTS DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA I DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC. Joan Ferrer va llegir l’exposició de motius i les resolucions que va sotmetre a votació, tendents tant a l’estalvi energètic per part de l’Ajuntament, com a l’abaratiment del servei. El bessó de la idea seria, per dir-ho així, unificar en un sol comptador central totes les línies de subministrament, tant a zones públiques com a dependències municipals, i,tot seguit negociar en el mercat lliure a fi d’aconseguir l’oferta més favorable. A banda d’algunes demandes d’explicació per part de Pere Fuster, sobre treballs ja fets a la passada legislatura, en matèria d’optimització del consum, va ser el batle Rafel Fernández qui va rebatre el representant del PP, en el sentit del que fins ara ha fet l’equip de govern, amb un estudi a fons de la situació energètica del municipi, el qual espera poder presentar al consistori el proper mes de setembre. Joan Ferrer va lamentar que l’equip de govern estigui treballant en temes importants com aquest i que no n’informi l’oposició, cosa que duu a la presentació de mocions com aquesta, les quals a lo millor es podrien estalviar. A l’hora de votar, PSOE i Es Grup es varen abstenir, mentre que els vuit representants de l’oposició hi votaven a favor. Per tant, la moció es va aprovar.

- EXP. NÚM. 115AG/13: PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: MANIFESTACIÓ DE LA SEVA DISCONFORMITAT EN LA UTILITZACIÓ DE L’AIGUA POTABLE DELS POUS I AQÜÍFERS DEL MUNICIPI PER REGAR CAMPS DE GOLF. El batle va agrair a PSM-Entesa la redacció d’aquesta moció, sobre la qual hi havia força consens. El tema ha estat orejat pels mitjans de comunicació i no semblava que hi hagués d’haver gaire controvèrsia. L’empresa Cala Provensal, S.A. hauria presentat a la Direcció General de Recursos Hídrics una sol·licitud d’extracció de 200.000 m³ d’aigua per, presumptament, regar camps de golf. Amb la moció aprovada, s’insta l’esmentada Direcció General a rebutjar la proposta, tot inocant, entre d’altres qüestions, la importància ecològica i paisatgística de la zona humida del torrent de Canyamel, que es podria veure afectada per aquestes extraccions (l’equivalent al consum d’una població de 4.000 habitants). Joan Ferrer (PP), tot i no manifestar-s’hi en contra, va dir que la moció mesclava ous amb caragols i que, en reqalitat, haurien de ser dues mocions distintes (una per a lex extraccions d’aigua i l’altra sobre la protecció de la zona esmentada). Per tant, els populars s’hi van abstenir.

- A continuació el batle va sotmetre a l’aprovació del Ple el seu nomenament com a representant de l’Ajuntament en el Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears, i els regidors Albert Llull i Sebastià Sureda com a suplents. L’oposició es va abstenir, i l’equip de govern hi votà a favor, amb el vot en contra de... Sebastià Sureda (?). S’aprovà.

Fora de l’ordre del dia, encara es presentaren dues mocions més que, per tant, primer varen haver de passar pel vot previ de la urgència de la seva presentació a plenària.

-          En primer lloc, una de relativa a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del municipi, per tal d’esmenar una errada en la redacció del pla parcial de la urbanització de Son Moll de Dalt. Aquesta moció, per alguna raó tècnica, havia quedat damunt la taula en alguna sessió anterior. El dijous, però, s’aprovà per unanimitat.

-          La segona moció es referia a la presència permanent del vaixell “Balear Jet” en el moll de Cala Rajada. Tot considerant que el servei que presta aquest vaixell, molt escàs i puntual no respon a les finalitats inicials d’enllaçar Cala Rajada amb Ciutadella, i atenent el perill que suposa en condicions meteorològiques adverses, l’Ajuntament manifesta l’oposició a aquesta presència i insta el servei de Ports de les Illes Balears perquè “en cap cas renovi o concedeixi nou permís al vaixell “Balear Jet” per a amarrar al port de Cala Rajada, i perquè manifesti un compromís clar en el sentit que l’indicat vaixell no tornarà a tenir el seu amarrament habitual en el nostre port” . La moció s’aprovà per unanimitat.

I arribàrem, així, als nostres estimats precs i preguntes.

PP:

-          Reglament de taxis. Aquest tema suscità un enfrontament seriós de Joan Ferrer amb la regidora de Mobilitat, Carme Riera (“essent d’aquest partit, no m’estranya que em digui mentides”), que provocà la intervenció del batle, demanant calma, i la del regidor Albert Llull, tot rebutjant les paraules de Ferrer.

-          Aturada del servei telefònic a les dependències municipals.

-          Control de platges

-          Contenidors de fems.

-          Neteja viària.

-          Üs de la piscina (un  tema que dóna tant de si que, una vegada més, provocà un llarg debat, d’aquells en què, també per variar, noc s’aclareix res).

-          Escoles esportives.

-          Nova passarel·la de fusta de Son Moll (felicitacions).

 

PSM-ENTESA:

-          Acords de la reunió de la Junta de Seguretat, amb presència de la Delegada del Govern, Teresa Palmer.

-          Tiqueters. Es demanà una comissió informativa especial per tractar un tema que el representant del PSM qualificà de plaga.

-          No presència de Capdepera en el consorci de municipis del Llevant, que es troba en estat de gestació.

-          Residus voluminosos escampats pertot arreu.

-          Camí de la depuradora.

 

ES GRUP:

-          Piscina, una vegada més.

-          Publicitat de la facturació, emesa i rebuda, per part de l’Ajuntament.

-          Sala Multiusos.

-          Situació de l’abocador de Son Terrassa.

-          Cablejat aeri.

-          Possible descontrol en el final de la Mitja Marató del Carme.

-          Recollida de fems.

 

Dues hores i mitja llargues després, la sessió es donava per acabada. El batle va desitjar un bon estiu a tots els companys de consistori (ja hem dit que ara hi haurà vacances) i per tant van quedar per al plenari del mes de setembre.

Idò res,  que passin bon estiu, regidors i regidores i públic en general.