L'IBI s'aplicarà sobre la totalitat del valor cadastral de les finques rústiques, tot i l'important augment calculat a partir d'enguany

Els rebuts, en tot cas, poden ser minorats amb l'aplicació d'un percentatge inferior a l'actualSense incidents dignes de destacar i amb l’absència del regidor Mateu Melis (Es Grup), va discórrer el Ple Ordinari de juny, del qual us en resumim els acords presos, segons l’ordre del dia.

- EXP. NÚM. 11/2013: MODIFICACIO PRESSUPOST: CRÈDIT EXTRORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.

- Aquest punt ja havia anat a un altre plenari i havia quedat damunt la taula. Del que es tractava era de l’aplicació d’un romanent de 20.000 euros procedents de la partida destinada a l’expropiació d’una zona annexa al Castell. Bàsicament, amb aquesta modificació de pressupost, els doblers no gastats aniran a la Policia Local:: 4.500 per a equipament de seguretat i 10.800 per a vestuari.

La modificació s’aporvà amb els 9 vots de l’equip govern, mentre l’oposició (PP i Psm-Entesa) va abstenir-se.

- EXP. NÚM. 16/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IBI.

- Davant la pujada del valor cadastral de finques rústiques (incloses aquelles amb edificacions que eren tractades com a urbanes i que ara ho seran com a rústiques), el que es va fer va ser aprovar que es consideri la totalitat dels nous valors com a base imposable. Es podria prendre una base del 50%, però no es va fer. Aquests valors vendran actualitzats, a partir del pròxim rebut, cosa que podria suposar liquidacions molt superiors a les actuals..., si no s’atenuen mitjançant l’aplicació de tipus inferiors, és a dir, del tant per cent que es cobra (actualment, el que s’aplica és de més d’un 0,7%). Ara veurem.

Hi votà a favor l’equip de govern i s’aprovà. El PP hi votà en contra, al•legant que no havien tengut temps d’estudiar-ho a fons. El PSM-Entesa s’hi va abstenir.

- EXP. NÚM. 1/2013: DECLARACIÓ D’ERROR MATERIAL.

- Pel que vam entendre, existia alguna errada en la redacció de la memòria de batlia annexa als Pressuposts 2013. No es tracta de modificació de quantitats, sinó simplement de redacció, però tampoc ens va quedar clar a què corresponia

Els 9 vots de PSOE-UCAP foren una vegada més suficients, mentre que l’oposició optava per l’abstenció.

- EXP. NÚM. 42URB/05: OCUPACIÓ PROVISIONAL ZONA VERDA.

- Els urbanitzadors del Sector 7 (Canyamel), on s’ha de construir el complex hoteler Hyat Canyamel, cediren a l’Ajuntament, de manera preceptiva, una part de la zona urbanitzada. Ara s’ha subscrit un conveni per tal que els antics propietaris puguin emprar aquest solar mentre duren les obres de construcció de l’hotel. Quan acabi el conveni, els beneficiaris d’aquest coveni construiran a la zona verda esmentada un parc de jocs infantils i s’encarregaran del manteniment de la zona durant 15 anys, a més de fer-se càrrec del cost del canvi de NNSS que ha de permetre la construcció d’un camí de sa Font de sa Cala fins a Canyamel.

L’equip de govern comptà, en aquest punt, amb el suport del PP, de manera que es va aprovar amb un total de 14 vots a favor. PSM-Entesa s’hi abstingué.

- EXP. NÚM. 82 PLAN/2012: PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL NN.SS. SON MOLL DE DALT.

- Va quedar damunt la taula, pendent d’informes tècnics..

- EXP. NÚM. 51AG/12 REGLAMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA: MODIFICACIÓ.

- Els canvis introduïts en el reglament de Participació Ciutadana són de caire formal, i s’han introduït a petició de l’Institut de la Dona, en considerar sexistes algunes expressions.

En aquest punt, va ser el PSM-Entesa el que recolzà proposta i per tant s’aprovà amb 11 vots a favor, mentre el que s’hi abstenia era el PP.

- EXP. NÚM. 95AG/2013: PROPOSTA DE L’EQUIP DE GOVERN: MANIFESTACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA EN RELACIÓ AMB L’AVANTPROJECTE DE LLEI PER A LA RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.

- Davant les pretensions del govern central de retallar competències de les administracions locals, l’equip de govern va sotmetre al Plenari un manifest contrari a les manifestacions sorgides de Madrid en aquest sentit i en defensa de l’autonomia dels ajuntaments.

Altra vegada, PSOE, UCAP i PSM-Entesa votaren junts, mentre que el PP es tornava abstendres.

-  PRECS I PREGUNTES.

Aquestes són algunes de les qüestions més importants per les quals es van interessar els grups de l’oposició.

PP

-           Galeres
-           Mercat Medieval, artesans, assegurances de responsabilitat civil
-           Estat dels parcs infantils del municipi
-           Poca presència policial a Cala Rajada
-           Neteja viària
-           Escola esportiva d’estiu
-           Criteris d’utilització de la piscina per grups federats

PSM

-           Piscina (en el mateix sentit)
-           Cursos d’iniciació a la natació (enguany no es faran)
-           Festes del Carme (s’hi destinaran 6.000 euros, com l’any passat)
-           Comptes del Mercat Medieval (12.000 euros d’extres de policia). Amb tot, sembla que el pressupost no s’exhaurirà.
-           Mr. Gay, rendiments promocionals. Se’n demanà l’eliminació de la subvenció.
-           Solars bruts a Cala Rajada.
-           Horts urbans
-           Abocador de Son Terrassa (al projecte de regeneració s’hi han presentat al•legacions).
-           Senyalització horitzontal del carrer Col•legi