Image

SESSIÓ ESTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

Divendres, 21 desembre 2007; 12 hores

Ordre del Dia

I.- Aprovació acta sessió anterior: 04/10/2007
II.- Al·legacions P.P. Ordenances Fiscals
III.- Al·legacions Associació Hotelera de Capdepera Ordenances Fiscals
IV.- Aprovació definitiva Ordenança Fiscal taxa servei recollida i eliminació de fems
V.- Aprovació definitiva Ordenança Fiscal impost béns immobles
VI.- Aprovació definitiva Ordenança Fiscal taxa llicències taxis i alt54res vehicles de lloguer
VII.- Aprovació definitiva Ordenança Fiscal taxa servei clavegueram
VIII.- Aprovació definitiva Ordenança Fiscal taxa ocupació terrenys d'ús públic
IX.- Aprovació definitiva Ordenança Fiscal taxa parades, barraques, casetes de venda, espectacles, etc.
X.- Aprovació definitiva Ordenança Fiscal taxa entrada vehicles a través de voravies
XI.- Aprovació definitiva Ordenança Fiscal taxa serveis de retirada de vehuicles de la via pública 
XII.- Al·legacions Delegació del Govern, Exp. 284AG/06