SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 176AG/14
DATA: DIMARTS, dia 21 d'OCTUBRE de 2014.
HORA: 13:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.


ORDRE DEL DIA 

I.- EXP. INTER NÚM. 48/2014: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL EXPEDICIÓ LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

II.- RENEGOCIACIÓ DEUTE BANCARI.

III.- ELECCIÓ MODALITAT DE PERSONALITAT JURÍDICA PATRONAT DEL CASTELL.

  

Capdepera, 17 de octubre de 2014.


El Batle,
Rafel Fernández Mallol.