El GOB adverteix que, sota el discurs de l’emergència habitacional, s’amaga una intervenció abusiva per part del Govern que desregula els principis bàsics de l’ordenació urbanística municipal i n’usurpa les competències.


El GOB està estudiant les determinacions del Decret llei 6/2023, de 2 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’habitatge que té per objectiu, no resoldre el problema de l’habitatge, sinó, com resa la pròpia exposició de motius, ” adoptar una norma amb rang de llei que permeti la modificació de diferents disposicions normatives que faciliti la incorporació d’habitatges privats al mercat”.

Aquesta incorporació es fa bàsicament a través de permetre l’increment d’alçades, generalitzant la conversió de locals en habitatges i modificant mínims d’habitabilitat, duplicant habitatges existents on l’ús de plurifamiliar estigui permès i possibilitant construir habitatges en sòls privats o públics destinats a equipaments. A aquestes mesures, s’afegeix el canvi d’ús dels hotels a habitatges de forma indiscriminada i sense la corresponent ordenació urbanística, necessària per garantir l’habitabilitat, no només del del punt de vista de les característiques de l’habitatge d’aquests, sinó des del punt de vista de la realitat quotidiana pel que fa a densitats, mobilitat, accessibilitat, accés a serveis i equipaments, zones verdes, etc.

En definitiva es tracta d’una norma que burla la planificació i ordenació urbanística municipal, romp les previsions que, en aquest sentit fan els planejaments municipals pel que fa a dotacions d’equipaments, serveis, zones verdes, etc. implicant una densificació i intensificació sense la respectiva planificació i sobretot, sense cap tipus de participació ciutadana en el procés – que sí que es fa quan hi ha els processos d’elaboració, revisió o modificacions de les intervencions urbanístiques.

La norma és una desregulació sense precedents de l’ordenació urbanística municipal que, via quantitat i mercat, pretén solventar una problemàtica estructural com és l’accés a l’habitatge. Perquè cases n’hi ha, i moltes buides, i moltes dedicades a usos  – com el turístic – que no li són propis, i perquè el problema no és la disponibilitat d’habitatge, sinó l’especulació i els usos que fan que els preus siguin inassequibles actualment per a cada vegada més gent.

Des del GOB instam als Ajuntament a aprofitar el que determina la pròpia llei i a convocar plenaris extraordinaris per acordar deixar sense efectes les determinacions normatives relatives a aquesta desregulació urbanística i que, es concreten en deixar sense efectes l’aplicació de:

  • la Disposició Addicional Dissetena “Norma per facilitar la reconversió de locals existents en habitages”,
  • la Disposició Addicional Divuitena “Norma temporal de modificació de densitat d’habitatges i per facilitar la divisió d’habitatges unifamiliars entre mitgeres”,
  • la Disposició Addicional Vintena “Norma temporal de canvi d’ús i d’aprofitament als terrenys qualificats com a equipaments públics i privats” , i
  • la Disposició Addicional Vint-i-unena “Actuacions per permetre el creixement en alçària” de la LUIB, incorporades a la disposició addicional primera del Decret llei 6/2023, de 2 d’octubre, de Mesures Urgents en Matèria d’Habitatge.

Altre qüestió és l’article 78. de Reconversió i canvi d’ús a residencial que modifica la Llei 8/2012 de 19 de juliol de turisme de les Illes Balears que el GOB considera un autèntic despropòsit desregulador, i sobre el què els Ajuntaments queden sense cap possibilitat d’intervenir. 

Des del GOB seguim estudiant el text i prepararem al·legacions per a presentar al Parlament, als partits i a la ciutadania, en el procés – que esperam que es doni-  de convalidació del decret-llei i posterior tramitació com a projecte de Llei d’una norma que esbomba tots els processos participats i de competència municipal de planejament i ordenació urbanística.