Publicades al BOIB nº 194 de dia 27 de desembre de 2007 totes les ordenances fiscals que es modificaren en el famós plenari no retransmès de dia 21 de gener. Fins ara no ens havíem adonat de la seva publicació. Ens va passar per alt, com a qui actualitza la web municipal, que bàsicament ressenya del BOIB les multes que posa la policia.

Per això, aquí, ara i pel seu interès, vos relacionam les ordenances i vos hi adjuntam l'enllaç.

Ordenances fiscals aprovades:

impost sobre Béns Immobles.

impost sobre vehicles de tracció mecànica.

taxa per a expedició de documents administratius.

taxa per a llicències de taxis i altres vehicles de lloguer.

taxa per a prestació del servei de clavegueram.

taxa per llicència d’obertura d’establiments i/o funcionament d’activitats.

taxa del cementiri municipal.

taxa per a la prestació del servei de recollida i eliminació de fems.

taxa per serveis especials motivats per espectacles, transports i altres.

taxa per a obertura de sondatges i rases en terrenys d’ús públics i qualsevol remoció de paviment o voravia a la via pública.

taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

taxa per situar parades, barraques, casetes devenda, espectacles o atraccions i circs en terreny d’ús públic i indústries del carrer i rodatge cinematogràfic.

taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

taxa per ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública.

taxa per entrada de vehicles a través de les voravies i reserva de la via pública per a aparcament exclusiu.

taxa per a la prestació del servei d’ajuda a domicili.

taxa pels serveis de retirada de vehicles de la via pública i la seva custodia.

taxa per a la prestació de serveis a la canera municipal.

públic de l’escola municipal d’educació infantil.

Aquí teniu l'enllaç:

http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=ca&mode=view&p_numero=2007194&p_inipag=117&p_finpag=127

A una altra secció ja us plantejarem un joc per que endivineu el que costen alguns serveis.