El periode d'al·legacions acaba dia 19 d'agost. Ja se n'han presentat més de 600.Mitjançant el present anunci s'exposa al públic el projecte modificat de reforma del Passeig Marítim de Cala Rajada, Exp.: 2010/2018 durant un termini de 20 dies, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOIB, per poder-lo examinar, i, si fos el cas, presentar-hi les al·legacions que s'estimin oportunes.

L'expedient estarà exposat: al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Capdepera (Carrer Ciutat, núm. 20) i al departament d'Urbanisme en horari d'oficina. També a la seu electrònica de l'Ajuntament de Capdepera (https://ajcapdepera.sedelectronica.es/board).

La resolució de batlia que acorda el període d'informació pública no posa fi a la via administrativa, per la qual cosa les al·legacions que es
puguin presentar durant dit període d'informació pública es consideraran en la resolució que posi fi al procediment.

Recordem que el projecte es va publicar a la web municipal abans de publicar-se al BOIB, sense que el batle hagui aclarit el succés que posa en evidència el caos municipal.