- Normes subsidiàries en exposició pública

- Carretera Font de sa cala- Canyamel
- Dos artistes locals: Joan Rai i Tomeu Puig
- Entrevista a l'Associació Es Faralló


 Intensa activitat política al voltant de les Normes subsidiaries (encara vigents) i sobre la necessitat que dotohom expresava de la carretera Font de sa cala- Canyamel i que (incomprensiblement o no) encara no s'ha fet. 

JOAN PASCUAL, Batle (UM) - des del primer moment de redactar les Normes Subsidiàries, ja se va preveure aquesta carretera que unís Sa Cala amb Canyamel. Des d'aquest punt de vista d'unió, crec que és molt interessant. Canyamel sempre ha quedat molt allunyat de Capdepera, degut a la mala comunicació existent. Un nou enllaç, més còmode, pot ajudar a acostar aquella zona, en tots els sentits.
-Inicialment, se va preveure que aquesta carretera passas per una de les camades de Sa Tortuga, i no directament per davant l'hotel Carolina.
- Efectivament, les al.legacions s'han de tenir en compte. Ara bé, una vegada estudiades i informades aquestes al.legacions, és l'Ajuntament qui ha de decidir, per on.

MARCE LOPEZ (PSOE) - El PSOE considera que la carretera-és convenient, per poder tenir una via d'accés directe amb Canyamer. - Després d'haver sospesat pros i contres, creim que l'opció més convenient és seguir: la carretera antiga que comença davant l'hotel Carolina. Pensam que d'aquesta manera s'eviten possibles perjudicis als propietaris de terrenys de la zona per on passaria la carretera segons l'altra opció.

JAUME BONNIN (AP) - Crec que una nova carretera per anar a Ses Coves i Canyamel, és una necessitat que ningú posa en dubte. Hi ha que tenir en compte que aixòpot suposar un gran estímul per aquesta zona turística, i això s'ha de tenir present.
- A mi, particularment, m'és indiferent que la carretera passi per un' costat o per l'altre. De totes maneres, estic ben convençut que alguns propietaris afectats pel traçat previst a les Normes Subsidiàries, estan ben convençuts de que la nova carretera no els representaria cap inconvenient sinó tot el contrari.
- L'Ajuntament ha d'escoltar les al.legacions que se presentin, per() a l'hora 4 prendre una decisió s'ha de fer allò que se cregui més convenient per al Municipi. Sigui quina sigui aquesta decisió, mai sera a gust de tothom. Això és inevitable.

XISCO TERRASSA (LLAC) - Pens que la carretera és necessaria. Sempre hem tengut el problema de que Canyamel no ha parescut de Capdepera, i d'això nosaltres n'hem tengut molta culpa. Aquesta seria una bona manera d'unir les dues zones. - El nostre grup, des del primer moment que se va començar a discutirel traçat, ja manifestarem que la carreter.a havia de passar per davant l'hotel Carolina. El traçat previst actualment me pareix millor queel que se va pensar inicialment, per davant ca'n Joan Riutort, però, insistesc, seguim pensant que l'opció vàlida és la que he manifestat, per davant el Carolina. - Quedarem, de paraula, que si hi 114_ havia un sol veí que s'oposas al traçat previst a les Normes Subsidiaries, això se respectaria, en evitació d'expropiacions que, de l'altra manera, serien innecessàries.

PERE NADAL (PCB) - No estic segur de la necessitat d'aquesta carretera.
- En tot cas, si se demostra aquesta necessitat, crec que hauria de passar per devora l'hotel Carolina, anant a cercar el traçat natural ja existent i no per on preveuen les Normes Subsidiaries.
- Clar que s'han de tenir en compte les al.legacions dels afectats, sobretot els petits propietaris confrontants, els quals serien molt perjudicats. Hem de veure si som capços d'assumir la democracia amb totes les conseqüències i no només quan ens convé.