Es va manifestar la preocupació pel descens de visitants

S’aprovà l’acta del dia anterior i se passà a tractar els punts prevists.

1. Factura total obra banys. La presidència comenta que s’han abonats 5.437,98 euros per la obra del bany al recinte, amés s’aprovà una factura de 3.864,80 euros per un pressupost extra  per avaqüació de les aigües fecals i diverses modificacions  que justifiquen aquesta factura que una vegada explicada va ser aprovada pels assistents, per unanimitat.        

2. Resum dels comptes a 31/8/2014

El tresorer José Luis Matínez comenta que s’ha produït un descens dels ingressos per venda de tiquets, un descens de devers 16000 euros respecte a la mateixa data de 2013. Se comenta que el Consell ha aprovat una subvenció de 9980 euros per les excavacions. Les despeses de personal, manteniment i reparacions estan d’acord amb el pressupostat.

La despesa pel Mercat Medieval puja a 11.156 euros.

Pel que fa a les inversions s’ha pressupostat 124.188,66 euros ( de les que s’ha gastat 78.711, quedant pendent els treball de millora de l’electrificació, obra que esta pendent dels permisos (Al Pla del Castell estava pressupostat en 90000 euros)

3. Promoció castell

Se comenta la preocupació per la manca de visites, per bé que Gabriel Gamundí  recorda que Abril, Maig i Juny ha hagut manco clients a l’illa.  Entre altres coses se parla que la televisió Lux Mallorca emeteix un petit reportatge de Capdepera i del castell. Se planteja modificar la plana web  que ha quedat obsoleta, possibilitat de posar publicitat a revistes nacionals i internacionals i revistes dels vols d’avió.

S’arriba a la conclusió que enguany no cal fer cap inversió ( a més no hi ha pressupost) i se demana incloure una al pressupost del 2015.

Precs i preguntes:

Se parlà el tema de la senyalització, sobre la Fundació Endesa, de tornar a fer la neteja del perímetre (resulta més econòmica fer-la dues vegades), de poder completar la ruta del perímetre del castell, dels estatuts i de la Fundació, de posar càmeres de seguretat  a la capella i la porta...

Un tema que preocupa, en general, és tot el procés de la creació de la Fundació del Castell i que passarà amb els doblers (devers 140.000 euros) estalviats per a dur a terme el Pla des Castell i el perill que passin a la caixa comú de l’Ajuntament i se destinin a altres finalitats que no siguin la reforma i manteniment del recinte del Castell.


Nota de redacció, aquest resum arriba amb una mica de retard. El motiu és que l'acta de l'esmentada reunió l'hem rebut ara.