L’Educació que ens espera a les Illes Balears"Aquesta és la meva opinió del que esta passant al sistema educatiu... "És prou conegut que dins la mitjana estatal la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és una de les que presenta les xifres més elevades de fracàs escolar, per tant, atès això, semblaria evident que una de les prioritats a les nostres illes hauria de ser treballar per eradicar aquest fet i reduir notablement aquestes xifres.

Doncs bé, en el poc temps transcorregut des del canvi de govern, les mesures estrella que s’han pogut observar en l’àmbit de l’Educació han estat les següents:
- Retallades en els programes d’atenció a l’alumnat amb més necessitats educatives, reducció d’atenció a la diversitat i eliminació de pla d’acolliment lingüístic per a nouvinguts.
- Retard en el pagament de les dotacions econòmiques als centres educatius.
- Eliminació dels camps d’aprenentatge.
- Reducció dels equips d’orientació educativa.
- Supressió de les baixes de menys de 30 dies, deixant els centres en aquest cas sense un docent menys per un llarg període de temps.
- Increment del nombre d’alumnes per aula.
- Suspensió d’alguns programes de formació pel professorat.
- Retallades i supressió de beques.
- Retallades o eliminació de les ajudes a les associacions de mares i pares.

Així doncs, amb aquest petit ventall de mesures no ens queda més que qüestionar com, atacant d’aquesta manera el sistema, es pensa millorar el sistema educatiu actual, quan precisament el que s’hauria de menester és augmentar la dotació pressupostària en Educació per tal d’anivellar-nos amb la resta de comunitats?
A mi em sembla clar que amb aquestes mesures seguirem encapçalant la trista xifra d’ésser una de les comunitats amb més fracàs escolar, i per altra banda, sembla evident que quan José Ramón Bauzà ens parlava d’autopistes de l’educació en campanya electoral,  és a dir, quan deia que l’Educació seria un pilar del seu govern, ens enganava.