L'inspector d'ensenyança es reuneix amb el batle per planificar la posada en marxa de s'Alzinar


Escrit: Font Arxiu Meyme   


 

El que són, de vegades, les coses de la política. Fou suficient que uns veïnats de Cala Rajada aixequessin la seva veu en contra de la construcció de noves Escoles pel municipi, a Capdepera poble – fet que va generar una certa polèmica que ja vàrem deixar transcrita a l’anterior capítol – perquè, des de Ciutat, hi hagués moviments tendents a possibles canvis de plans i projectes, que no van cristal·litzar afortunadament. No de bades, el nou batle recentment anomenat, era i residia a Cala Rajada.

El batle Jaume Fuster Massanet

L’inspector d’Ensenyança Primària, senyor Gabriel Salom, va convocar en el despatx del batle Jaume Fuster Massanet, una reunió amb la totalitat del professorat dels centres docents de Capdepera i Cala Rajada, a la que, també, assistiren el Secretari de la Corporació municipal, Sebastià Riera Roca, el president de la Comissió pro-Escoles Joan Moyà Massanet i alguns regidors.  Tant el mestre Joan Llull Estades ( del que ja vàrem relatar la seva vessant de corresponsal de premsa) com un altre dels mestres assistents a la reunió, el senyor Vicenç Nadal Bosch, - el qual, també, durant un cert temps va redactar cròniques, amb el pseudònim de Nauta, a la premsa illenca - prengueren anotacions dels continguts. Nadal fou qui  va facilitar a un col·laborador seu, Emilio Morancho, un resum de la reunió de La Sala. Morancho va remetre la crònica a una associació de corresponsals de premsa que, en aquells anys, es va crear a dependències de la plaça de l’Orient, damunt el cafè de “La Palmera”, on embastaren la següent informació centrada amb la part més interessant del encontre a la Casa de la Vila, informació que fou publicada a “Última Hora”. 

Capçalera d'“Última Hora” 

Es aquesta: 

__” L’interès del poble – assenyalà , entre altres aspectes, el senyor Salom – i del seu Ajuntament, per a la ubicació d’un centre escolar a Capdepera és el que ha fet realitat la construcció del Grup, en vies d’endarreriment de les obres. L’Escola es fa on més necessitat tenen d’una, i és a Capdepera, poble on interessava i molt!  D’acord amb la Llei d’ E.G.B. la categoria que correspon, en principi, en aquest Grup local, és el d’Institut de segon cicle complet.”

__” El cens de població de Cala Rajada és elevat i, per tant, obliga a no traslladar l’alumnat  del port a Capdepera. Per tant, es construirà un centre de primer cicle incomplet a Cala Rajada, a més d’aula per a pàrvuls”.

L'inspector Gabriel Salom Calafell

Així quedava, en part, tancada la polèmica suscitada.

__” El batxillerat – continuà significant Salom – l’hauran de cursar a Capdepera, corresponent al segon cicle, que serà quan i pel què es tindran que desplaçar. s’Alzinar inclourà dos primers cicles, a més d’un altre per a la part residual de pàrvuls, integrats dintre les vuit aules existents. El primer cicle de Cala Rajada serà mixt davant la insuficiència d’alumnes, per separat, i amb quatre unitats per a parvulari.  A Capdepera s’impartiran els mateixos estudis que a qualsevol dels altres pobles de l’illa que comptin amb un institut semblant al que s’erigeix aquí. Més endavant, es concretarà si s’Alzinar encaixa dintre del sistema estatal o no, o bé s’inclou a la modalitat mixta. El propvinent any es perfilaran els detalls per un primer cicle que inclogui cinc cursos”.

__”Pel  present curs - sempre segons les paraules de l’ inspector – Cala Rajada funcionarà igual que fins ara, fins que no es designi el lloc idoni d’emplaçament d’un nou edifici escolar i, posteriorment, s’escometi la seva construcció. Els col·legis religiosos o unitats que es creien hauran de ser reestructurats d’acord amb el que dicta el Llibre Blanc d’Educació. De moment, es continuarà amb idèntic sistema que fins ara pel que respecta a l’escoleta de les Franciscanes”.


Futurs alumnes visitant l'emplaçament de les noves escoles

__” Seran cinc els professors que desenvoluparan les seves funcions a s’Alzinar. El dia què, per estudiar el segon cicle, hagin de desplaçar-s’hi els estudiants de Cala Rajada s’implantarà un transport escolar. Amb la creació del Col·legi s’Alzinar, el que el Ministeri pretén és oferir la igualtat d’oportunitats que jutgem imprescindible per a la vida docent d’aquest país. En teoria, els instituts seran tots iguals, si hi hagués diferències entre uns i altres, en quan a qualitat,  únicament serà responsabilitat del professorat. El que s’implantin centres de tipus mixt es qüestió del cens d’habitants, ja que s’exigeix un determinat i considerable nombre d’alumnes”.

Alumnes amb els professors fan enteja el dia del Medi Ambient, a S’Alzinar

__” El més essencial d’aquesta reunió – finalitzava la seva al·locució  Gabriel Salom – era conèixer el mecanisme de cap on anem, amb els avantatges que del mateix es deriven. Més endavant, designarem quan s’han de traslladar els professors i el nombre final del claustre, a les noves Escoles pel primer any d’activitats. Es necessari impartir classe els dissabtes si per motiu de les jornades festives no es completen els 220 dies lectius exigits, podent la resta de  dissabtes dedicar-los a expansió escolar: esports, manifestacions culturals, etc. El municipi haurà de redactar un calendari de festivitats locals compensades amb els matins d’alguns dissabtes pel que figura inclòs en el curs escolar”.

Història pura sobre el prolegòmens de la posada en marxa de s’Alzinar. Pel que respecte a Cala Rajada, això ja és una altra història.