AJUDES LLOGUER 2022


Sol·licituds des del 15 de novembre, prepara la documentació des d'avui.


https://www.caib.es/sites/ajudeslloguer/ca/inici/ 
Govern de les Illes Balears

AJUDES LLOGUER 2022
Sol·licituds des del 15 de novembre, prepara la documentació des d'avui.

OBJECTE
Aquestes ajudes tenen per objecte facilitar el gaudi d'un habitatge destinat a domicili habitual i permanent en règim de lloguer, a sectors de població amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes directes a les persones arrendatàries.

QUANTIA INDIVIDUAL DE LA SUBVENCIÓ
S'ha de concedir a les persones beneficiàries una ajuda del 50% de la renda del seu habitatge habitual i permanent, en tot cas, la quantia de l'ajuda no pot superar el límit màxim per habitatge de 3.000 € anuals.

REQUISITS
EDAT: Majors d'edat (en el moment de la sol·licitud)

NACIONALITAT:
- Espanyola
- Membre de la UE o Suïssa
- Estrangers no comunitaris, amb permís de residència i amb residència regular a les Illes Baleras

TITULARITAT del contracte de lloguer de l'habitatge de residènica habitual i permanent, de renda mensual igual o inferior a 900 €.
* No poden ser beneficiaris quan el sol·licitant de l'ajuda o algun dels convivents a l'habitatge:
- Sigui propietari o usufructuari d'algun habitatge a Espanya. (No es considerarà que s'és persona propietària o usufructuària si el dret recau únicament sobre una part alíquota d'aquest i s'ha obtingut per herència o transmissió mortis causa sense testament. S'exceptuen d'aquests requisits els titulars d'un habitatge que n'acreditin la no disponibilitat per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat de la persona titular o algun membre de la unitat de convivència.)
- Tenguin 1r grau de parentiu (pares, fills + cònjuges d'aquests)
- Tenguin 2n grau de parentiu (germans, padrins/avis, nets + conjugues d'aquests) tant de consanguinitat com d'afinitat amb l'arrendador.
- Siguin socis o partícips de l'arrendador.

INGRESSOS de la unitat de convivènica:
- Regla general: ingressos no superiors a 3 vegades l'IPREM (24.318 €) (caselles 435 + 460 de L'IRPF 2021 corresponents a la base imposable general i la d'estalvi
- Família nombrosa de categoria general o persones amb discapacitat, ingressos no superiors a 4 vegades l'IPREM (32.424 €)
- Família nombrosa de categoria especial o persones amb paràlisis cerebral, malaltia mental, discapacitat intel•lectual o amb discapacitat del desenvolupament amb un grau igual o superior al 33% o persones amb discapacitat física o sensorial amb grau igual o superior al 65%: ingressos no superiors a 5 vegades l'IPREM (40.530 €).

INCOMPATIBILITATS
-L'ajuda de lloguer d'habitatge 2022 no serà compatible amb el Bo Lloguer Jove ni amb CAP ALTRA AJUDA PER AL LLOGUER que pugui concedir qualsevol altra administració o entitat pública.
Solament s'exceptuaran els casos que els beneficiaris:
- Tenguin consideració d'especialment vulnerables. (víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic amb finalitat d'explotació sexual, víctimes de violència sexual, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual i persones sense llar i altres especialment vulnerables).
- Perceptors de prestacions no contributives de la seguretat social.
- Perceptors de l'ingrés mínim vital.
- En els casos que s'exceptua la incompatibilitat, la suma de les ajudes rebudes no podrà superar l'import de la renda mensual de lloguer.

MÈTODE DE PRESENTACIÓ TELEMÀTIC
Per a presentar la sol·licitud, s'haurà de disposar de:
- DNI electrònic o certificat digital o,Cl@ve PIN.
- Les persones que acreditin la impossibilitat d'accés telemàtic han de demanar i obtenir cita prèvia a les oficines de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura i l'IBAVI a Menorca, Eivissa i Formentera (o allà on es determini a la web de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura) per rebre l'acompanyament i el suport necessaris dels serveis competents a fi que a la sol·licitud quedi registrada en el sistema informàtic.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA SOL·LICITUD
- Document Nacional d'Identitat dels titulars del contracte (NIF, NIE o Passaport).
- Document acreditatiu de representació, si escau.
- Certificat històric de convivència de l'immoble.
- Còpia completa del contracte de lloguer en vigor.
- Certificat de qualsevol Registre de la Propietat, acreditatiu i vigent de no tenir titularitats registrals en tot el territori nacional (certificat d'Índexs).
- Justificants bancaris vàlids del pagament de les rendes mensuals (els pagaments en efectiu no són vàlids)
- Autorització per a la consulta telemàtica de dades personals o econòmiques (annex 1)
- Declaració responsable (annex 2).
- Si escau, el títol de família nombrosa expedit per l'Administració competent. En el cas que aquest títol no s'hagi sol·licitat o estigui pendent d'atorgament, s'ha d'aportar el llibre de família, juntament amb la còpia amb registre d'entrada de la sol·licitud per a la concessió d'aquest títol, que s'haurà de presentar immediatament que s'obtingui.
- La declaració administrativa sobre el tipus i grau de discapacitat reconegut per l'òrgan competent, en el cas de persones amb discapacitat.
- La declaració administrativa per la qual es reconeix que la persona beneficiària és víctima del terrorisme, si escau.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini per presentar les sol·licituds s'iniciarà des de les 10:00 hores del 15 de novembre de 2022 fins a les 14:00 hores del 15 de desembre de 2022.

JUSTIFICACIÓ DE PAGAMETNS DE LES RENDES MENSUALS
S'ha de presentar de manera telemàtica, en els terminis únics següents:
- En el moment de la sol·licitud de l'ajuda es presentaran els justificants de pagament de les rendes mensual de gener de 2022 a octubre de 2022, inclosos.
- Tots els justificants de pagament de les rendes mensuals posteriors a la publicació de la convocatòria d'ajudes (és a dir, els justificants de pagaments dels mesos de novembre i desembre) s'aportaran en el període comprès entre les 08:00 hores del 2 de gener de 2023 i les 23:59 hores del 31 de gener de 2023.
- Tots aquells rebuts que no es presenten dins dels terminis establerts, perdran el dret de ser subvencionats.

ORDRE DE TRAMITACIÓ
Les ajudes s'adjudicaran per ordre d'entrada i de la següent forma:
1r - Els expedients complets i correctes
2n - Els expedientes esmentats correctament dintre del termini d'esmena.
* En cas de constar més d'una sol·licitud del mateix sol·licitant, només és tendra en compte la darrera.