2n QUADRIMESTRE ESPA (Educació Secundària per Persones Adultes)

 

 2n QUADRIMESTRE ESPA (Educació Secundària per Persones Adultes)

Destinataris: persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys que es trobin en alguna de les situacions esmentades a l’Annex I
Finalitat: Obtenir del títol de graduat en educació secundària obligatòria
Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font
Horari: De dilluns a divendres de 16.30 a 21.30h
Hores: 20 hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals. 

Segon quadrimestre:
Inici: 19/02/2018
Final: 22/06/2018
Preu: 30 € en concepte de material 

TERMINI DE MATRÍCULA DELS CURSOS DEL CEPA ARTA – (IES Llorenç Garcías i Font)

D’acord amb les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació de persones adultes, la matrícula i l’admissió en un centre d’educació de persones adultes s’ha de formalitzar per ordre d’arribada.

2n QUADRIMESTRE

Tots els alumnes: del 12 al 16 de febrer de 2018
Horari: De dilluns a divendres de 17:30 a 20:00h Els dimarts també d’11:30 a 13:30h

DOCUMENTACIÓ A APORTAR A L’HORA DE FER LA MATRÍCULA
Per estudis d’ESPA: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet i llibre d’escolaritat o títol de graduat escolar o certificat de notes.

 Informació: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós nº4, Artà ( IES Llorenç Garcías i Font) Tel. 971 82 93 00 www.cepaarta.cat

 

OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ AULA SON SERVERA CURS 2016-17

 2n QUADRIMESTRE 3r i 4t d’ESPA matinal (Educació Secundària per Persones Adultes) Destinataris: persones majors de 18 anys o persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys que es trobin en alguna de les situacions esmentades a l’Annex I
Finalitat: Obtenir del títol de graduat en educació secundària obligatòria
Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:00 a 14:00h
Hores: 20 hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.

Segon quadrimestre:
Inici: 19/02/2018 Final: 22/06/2018
Lloc: Escoles Velles
Preu: 30€
Documentació a aportar: Fotocòpia DNI, llibre d’escolaritat, certificat de notes o títol de Graduat Escolar i 1 foto carnet.

TERMINI DE MATRÍCULA DELS CURSOS AULA SON SERVERA

D’acord amb les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació de persones adultes, la matrícula i l’admissió en un centre d’educació de persones adultes s’ha de formalitzar per ordre d’arribada.

La matrícula per al segon quadrimestre : 13 i 15 de febrer de 10:00 a 12:00.

Lloc: Escoles Velles de Son Servera

També es pot formalitzar la matrícula al CEPA Artà del 12 al 16 de febrer de 17:30 a 20:00h i dimarts dia 13 de febrer també podeu matricular-vos al matí d’11:30 a 13:30

Informació: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós nº4 , Artà ( IES Llorenç Garcías i Font) Tel. 971 82 93 00 www.cepaarta.cat ANNEX I

ANNEX I

ALUMNAT QUE POT ACCEDIR ALS ESTUDIS D’ESPA

Poden accedir als ensenyaments de persones adultes les persones majors de divuit anys o persones que compleixin aquesta edat en l’any natural en què es matriculen per cursar aquests estudis. Excepcionalment, poden cursar aquests ensenyaments les persones majors de setze anys que ho sol·licitin i que es trobin en una d’aquestes situacions:
a) Tenir un contracte laboral que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.
b) Ser esportistes d’alt rendiment.
c) Estar internats o internades en un centre específic quan les mesures judicials així ho estableixin.
L'alumnat menor d'edat i major de setze anys que compleixin alguna de les condicions indicades amb anterioritat ha d'aportar la documentació que acredita aquesta situació per accedir als ensenyaments de formació per a persones adultes que condueixen al títol de graduat en educació secundària i a l’hora de formalitzar la matrícula han de venir
acompanyats de pare/ mare o tutor legal.