CONVOCATÒRIA de PLE

EXP. NÚM: 90AG/15
DATA: DILLUNS, dia 22/JUNY/ 2015.
HORA: 13:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.


 

 

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ 13.06.15.

II.- EXP. INTER NÚM. 15/2015: PROPOSTA BATLIA: APROVACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES I RETRIBUCIONS.

III.- EXP. NÚM. 91AG/2015: PROPOSTA BATLIA: APROVACIÓ RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE.

IV.- EXP. NÚM. 91AG/2015: PROPOSTA BATLIA: CREACIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I LA SEVA COMPOSICIÓ.

V.- EXP. NÚM. 91AG/2015: PROPOSTA BATLIA: NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES ORGANISMES EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENT.

VI.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ DE BATLIA DEL NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I TINENTS DE BATLE.

VII.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ DE BATLIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ ESPECÍFICA D’ATRIBUCIONS ALS REGIDORS.

 

Capdepera, 18 de juny de 2015.

El Batle,
Rafel Fenández Mallol.