SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT
PLE 
CONVOCATÒRIA
EXP. NÚM: 75AG/14
DATA: DIJOUS, dia 8/MAIG/ 2014.
HORA: 13:30 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

 

 

 

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS 3.04.14 I 28.04.14.

II.- EXP. NÚM. 1SS-09/13: MODIFICACIÓ REGLAMENT AJUDES ECONÒMIQUES.

III.- EXP. INTER NÚM. INTER NÚM. 19/2014: MODIFICACIÓ PRESSUPOST CRÈDIT EXTRAORDINARI.

IV.- EXP. INTER NÚM. 25/2014: REC 2014

V.-  MODIFICACIÓ PLANTILLA

VI.- EXP. NÚM. 82URB/12: MODIFICACIÓ PUNTUAL 1/2013 DE LES NN.SS.

VII.- DONAR COMPTE COMPLIMENT D’OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012.

VIII.-  DONAR COMPTE EXP. INTER NÚM 16/2014: MARCS PRESSUPOSTARIS 2014/2017.

IX.-  DONAR COMPTE EXP. INTER NÚM 17/2014: SEGUIMENT PLA D’AJUST PRIMER TRIMESTRE 2014.

X.- DECRETS I RESOLUCIONS.

XI.- PRECS I PREGUNTES


Capdepera, 6 de maig de 2014.

El Batle,
Rafel Fernández Mallol.