SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA


Dia 2 de març  de 2010, a les 20 hores


EXP. NÚM: 47AG/10
DATA: DIMARTS, dia 2/MARÇ/2010.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.


ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR: 24/02/2010.
II.- COMPTE GENERAL 2008.
III.- ESCRIT RE NÚM. 711 DE 2.02.2010: MOCIÓ PSOE-PSM-UCAP-UM. 
IV.- EXP NÚM 15AG/10: AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM
TERRESTRE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA.
V.- DECRETS I RESOLUCIONS.
VI.- PRECS I PREGUNTES.

Capdepera, 25 de febrer de 2010.
El Batle,
José A. Gallego Méndez