SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA

24/02/2010

 
EXP. NÚM: 45AG/10
DATA: DIMECRES, dia 24/FEBRER/ 2010.
HORA: 10:30h
LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA


I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR(2.02.10).

II.- EXP NÚM 15AG/10: AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA.

 

Capdepera, 18 de febrer de 2010.

El Batle ,

 

 

                                                                                              José A. Gallego Méndez