SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

13 d'octubre de 2009, a les 9,30 hores

EXP. NÚM: 226AG/09
DATA: DIMARTS, dia 13/OCTUBRE/ 2009.
HORA: 09:30h
LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR(06.10.09).

II.- EXP. NÚM. 116AG/2009: CONTRACTACIÓ OBRES: AMPLIACIÓ I REFORMA DE L’IES DE CAPDEPERA: ADJUDICACIÓ DEFINITIVA.

III.- ESCRIT SRA. MARGALIDA MULET.

IV.- CONTRIBUCIONS ESPECIALS AV. JUAN CARLOS I, MARGE DRET, ZONA SUPERIOR.Capdepera, 7 d’octubre de 2009.

El Batle ,
Bartomeu Alzina Sureda