CONVOCATÒRIA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
AJUNTAMENT PLE

DIVENDRES, 25/SETEMBRE/2009 a les 09:30hORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR(1.09.09).


II.- NOMENAMENT MEMBRES CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ.


III.- EXP. NÚM. 116AG/2009: CONTRACTACIÓ OBRES: AMPLIACIÓ I REFORMA DE L’IES DE CAPDEPERA: ADJUDICACIÓ PROVISIONAL.

  
Capdepera, 22 de setembre de 2009

El Batle,

Bartomeu Alzina Sureda