ACTIVITAT PER AL CAP DE SETMANA DE LA MOSTRA DE LA LLAMPUGA
   LA REGIDORIA DE FIRES I MERCATS DE L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA PROGRAMA TOTA UNA SÈRIE D'ACTIVITATS PER AL CAP DE SETMANA DE LA MOSTRA DE  LA LLAMPUGA.

   ENTRE D'ALTRES ACTES, S'ORGANITZA UN CONCURS CULINARI ANOMENAT "DE TAPES", QUE SE CELEBRARÀ EL DIVENDRES DIA 9 D'OCTUBRE A LA PLAÇA DELS PINS DE CALA RAJADA.

   PER AQUEST MOTIU S'OBRE UN TERMINI D'INSCRIPCIONS PER ALS ESTABLIMENTS INTERESSATS A PARTICIPAR-HI, QUE COMPTARÀ AMB TRES PREMIS:
1r premi 500 €
2n premi 300 €
3r premi 100 €
  
  AQUEST CONCURS RESTA OBERT A LA PARTICIPACIÓ DE QUALSEVOL ESTABLIMENT DE MALLORCA.
   LES PLACES DEL CONCURS SÓN LIMITADES I SERAN ADMESES PER ORDRE DEL REGISTRE D'ENTRADA A L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA.


Bases del I Concurs Gastronòmic “ DE TAPES
   L’Ajuntament de Capdepera amb la finalitat de dinamitzar les vendes dels comerços i restaurants del municipi convoca el I Concurs Gastronòmic “ DE TAPES” amb l’objectiu de millorar, ampliar i qualificar l’oferta de que disposem als nostres bars, cafeteries i restaurants d’acord amb les següent bases.


1ª.- Participants.
   Podran participar en el present certamen cuiners/es professionals en actiu en representació de l’establiment on treballen o be el propietari. Sols s’admetrà una representació per establiment.
El nombre màxim de participants serà de 12 establiments. Si es presenten mes sol•licituds de participació, el Comitè Organitzador, integrat per tres regidors de l’Ajuntament de Capdepera, efectuarà la selecció prèvia dels 12 establiments que es presentaran d’acord amb els següents criteris :
*Caràcter innovador de la recepta presentada.
*Originalitat de la recepta presentada.
*Dificultat tècnica per a l’elaboració.

2ª.- Inscripcions i publicitat.
   Els establiments interessats en participar hauran de presentar la seva sol•licitud d’inscripció abans de dia 30 de setembre de 2009 en el registre general de l’Ajuntament de Capdepera.

3ª.- Condicions de l’elaboració de les tapes.
   a- Tots els ingredients seran aportats per l’establiment que concursa. Els establiments participants hauran d’adjuntar per escrit la recepta amb la que participen amb els ingredients, pesos dels mateixos i preparació de la recepta calculats per a 4 persones. L’Ajuntament es reserva el dret de publicar un receptari amb els plats presentats. El dia del concurs serà suficient que cada establiment presenti dues racions de degustació pel jurat.
   b- Cada establiment participant, elaborarà la seva recepta en les seves pròpies dependències, i al lloc del concurs sols ha de tenir-hi els estris necessaris per encalentir i servir el plat elaborat.
   c- L’organització aportarà els plats, cuberts i torcaboques.
   d- A l’hora de presentar els plats al jurat, aquests no poden dur cap senya identificativa de l’establiment que els ha elaborat.


4ª.- Data de la realització del concurs.

   El I Concurs Gastronòmic “ DE TAPES” es celebrarà a Cala Rajada el dia 9 d’octubre de 2009 a la Plaça dels Pins , i començarà amb la degustació dels plats presentats davant el jurat a les 19’00h. A tal efecte els establiments participants hauran de ser al lloc del concurs a les 18’00h. 


5ª.- Premis.
   S’estableixen 3 premis en el Concurs Gastronòmic “ DE TAPES”
1er. Premi: Diploma i 500 €
2on. Premi: Diploma i 300 €
3er. Premi: Diploma i 100 €

   En ordre a la qualitat i demés valoracions que es considerin necessàries, el jurat qualificador pot concedir Mencions ò Accèssits si així ho consideràs, si be aquestes no tendràn reconeixement amb metàl•lic.
   Els aspectes bàsics a considerar, si be no exhaustius, per a la qualificació dels plats presentats al present concurs gastronòmic, seran: 
*Dificultat en l’elaboració del plat.
*Sabor, aroma i textura.
*Originalitat.
*Caràcter innovador.
6ª.- El jurat qualificador.

   El jurat qualificador serà format per un màxim de 6 persones i un mínim de 4, amb la següent composició:
*Un representant de l’Ajuntament de Capdepera.
*Un representant de l’Associació Hotelera Cales de Capdepera.
*Un representant de l’Associació de Restaurants i cafeteries de Cala Rajada.
*Un representant de l’Associació de comerciants de Cala Rajada.
*Un representant de l’Associació empresarial gabellina.
*Un cuiner que treballi al municipi.
   El jurat qualificador aplicarà criteris d’imparcialitat, objectivitat i plena igualtat a l’hora de puntuar els plats participants, i podrà adoptar les decisions que estimi oportunes per el correcte desenvolupament del concurs, incloent la potestat de declarar desert algun dels premis.
   La puntuació final de cada plat participant serà el resultat de la suma de les puntuacions que dones cada un dels components del jurat qualificador. La decisió del jurat es inapel•lable i s’aixecarà acte de la mateixa en la qual hi constaran les Mencions o Accèssits que estimi procedents.

7ª.- Desenvolupament de la Nit De Tapes.
   Els establiments que presentin les seves elaboracions al concurs hauran de vendre a preu mòdic i ajustat les seves tapes a partir de que el jurat hagi atorgat els premis. El preu estipulat per aquest any es: TAPA I CANYA Ò XATO DE VÍ a 2 €.
   Cada establiment disposarà d’un espai on podrà exposar el seu plat, encalentir i servir les racions i begudes.
  Cada establiment participant s’administrarà per ell mateix. 

8ª.- Base General.
   La participació al I Concurs Gastronòmic “DE TAPES” implica la plena acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases.