Capdepera es troba entre els municipis on hi ha hagut inspeccions.- S’han realitzat Inspeccions conjuntes amb el Servei de Residus de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia i de les Àrees d’Urbanisme i activitats dels ajuntaments de Palma i Marratxí

- Propostes de sanció per als responsables dels terrenys en espera de rebre anàlisis del subsòl per si hagués estat contaminat el que podria elevar la infracció a delicte

La Guàrdia Civil a través del SEPRONA ha dut a terme 7 inspeccions en terrenys rústics pertanyents als municipis de Palma, Marratxí, Santanyí, Muro, Llucmajor i Capdepera, per sospites que s'haguessin abocat residus procedents d'obres i demolicions.

Les inspeccions es van realitzar conjuntament amb el Servei de Residus de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia i en els casos dels terrenys ubicats a Palma i Marratxí amb responsables de les àrees d’urbanisme i activitats de cada Ajuntament.

Al llarg de la investigació que va desembocar a les inspeccions, els agents del SEPRONA van descobrir que un cop eren generats els residus en obres de construcció, aquests en lloc de transportar-se a un gestor autoritzat, acabaven sense l'obligatòria traçabilitat a parcel·les rústiques, on eren emmagatzemats, abocats o triturats il·legalment, fins i tot van observar en algunes parcel·les l'enterrament de les runes. Així mateix, van verificar que la majoria dels residus procedien d'obres sense llicència urbanística, per tant, sense control de l'Administració per fer-ne el seguiment.

Els guàrdies civils i inspectors de la Conselleria van localitzar grans quantitats de residus arreplegats il·legalment en sòl rústic. Cal recordar que el propietari de la parcel·la, segons estableix la normativa, seria el posseïdor dels enderrocs, i és el responsable de gestionar-los degudament mitjançant el lliurament a un gestor autoritzat, i incorrent en les infraccions corresponents per la deficient gestió dels residus.

De la mateixa manera, s'han tramitat denúncies per la manca del títol habilitant per exercir activitats comercials o industrials en parcel·les rústiques per part de les empreses i les persones infractores, que comporta com a mesura cautelar la paralització de l'activitat.

 

La Guàrdia Civil informa que les parcel·les sobre les quals s'aboquen o enterren residus de la construcció, poden declarar-se segons la normativa com a sòls contaminats, per contenir la majoria de vegades fibrociment amb amiant (residu catalogat com a perillós), derivant-se les obligacions de descontaminació i recuperació pels responsables dels soterraments il·legals.

  Després dels informes pericials sol·licitats, així com amb properes prospeccions i mostrejos dels terrenys, si els agents acrediten que hi ha risc o afectació del sòl, subsòl o de la massa d'aigua subterrània pels abocaments il·legals de residus contaminants, es procedirà a investigar els responsables com a presumptes autors d’un delicte contra el medi ambient.

Ara per ara, els infractors s'enfronten a sancions de 2.001 a 600.000 euros.

Aquesta campanya d'inspeccions continuarà en dates properes, en altres localitats de l'illa, a causa de l'augment d'aquestes conductes incíviques.