El 2018 el GOB ja va alertar de l'operació de compra de la parcel·la colindant a l'actual aparcament il·legal i ja va al·legar en contra de l'inici de tramitació de la seva declaració d'interès general.

Cala Agulla, dissabte 20 d'agost de 2022El 2018 el GOB ja va alertar de l'operació de compra de la parcel·la colindant a l'actual aparcament il·legal i ja va al·legar en contra de l'inici de tramitació de la declaració d'interès general per fer-hi el nou aparcament. Si l'Ajuntament ampara aquesta actuació, podria considerar-se un cas clar de prevaricació. 

Des del GOB fa anys que demanam el tancament de l'actual aparcament il·legal, que fa més de 40 anys que s'explota darrera la platja de Cala Agulla (polígon 9, parcel·la 85), situat en una Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI) i en una zona declarada Lloc d'Importància Comunitària (LIC) i Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). El tancament d'aquest aparcament resulta ara encara més imminent pel desenvolupament del que es preveu en el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de Llevant (PORN), actualment en tramitació, que conté la Disposició transitòria primera que especifica concretament " En particular, l'aparcament de Cala Agulla ha de ser objecte de restauració ambiental i restitució de la realitat física per part del propietari. Subsidiàriament, la Conselleria de Medi Ambient i Territori o les administracions municipal o insular poden executar la restitució a costa de la persona titular, transcorreguts dos anys sense que aquesta hagi tingut lloc".

Al 2018 ens assebentàrem que els propietaris de l'actual aparcament, rescindiren el contracte d’arrendaments amb l’entitat que explotava l'aparcament i aquesta comprà uns terrenys nous colindants (parcel·la 84, polígon 9), i sol·liciten la declaració d'Interès General, per traslladar l'aparcament actual a la parcel·la contígua que havien comprat. Allà mateix, varen iniciar unes obres i moviments de terres per habilitar-hi el nou aparcament, sense cap permís. Obres que varen ser denunciades pel GOB, que també va al·legar contra aquella declaració d'interès general. https://www.gobmallorca.com/que-feim/territori-i-urbanisme/el-gob-contra-el-nou-aparcament-que-es-preten-a-cala-agulla

Temps després ens assebentàrem que el promotor havia desistit de la petició de declaració d'interès general. No havíem tornat a saber res fins a la publicació en un diari de la zona aquesta mateixa setmana (http://www.capvermell.org) relativa a l'adopció d'un acord municipal dels partits polítics de l'Ajuntament de Capdepera, en la Comissió d'Assumptes Plenaris de dia 4 d'agost, en que es consensuà una alternativa a l l'aparcament actual, concretament una ubicació que coincideix, sorprenentment, amb la parcel·la sobre la que, temps enrera, s'havia tramitat i desistit la declaració d'interès general: la parcel·la 84 del polígon 9, qualificat com a rústic general.

L'aprovació inclou una sèrie de condicionants:

  • Les estructures hauran de ser de fusta i desmuntables.
  • L'electricitat es proveirà a través de plaques solars.
  • La circulació de vehicles tindrà una via d’entrada i altra de sortida.
  • Es preservarà la zona de pinar i se sembraran arbres
  • Tindrà una capacitat màxima de 450 cotxes.
  • S'assenyala també que l'esmentada parcel·la disposa d'una construcció que podria adequar-se pels serveis del pàrquing.

El GOB considera inadmissible aquest acord municipal i de fet, adverteix que podria considerar-se prevaricació administrativa, atès que l'alternativa proposada no està en absolut justificada més enllà de la conveniència per part de la propietat actual dels terrenys que els va comprar ja amb la intenció d'explotar el nou aparcament per a Cala Agulla. 

Per si això no fos suficient, la parcel·la en qüestió està ubicada en part dins ANEI i està afectada per una APR d’incendis com ja es va esmentar en el seu moment. Tota la parcel·la es troba dins l'àrea de protecció de costes i una part està inclosa a la servitud de protecció de la llei de Costes.  Atenent les necessitats de recuperació de la zona i la pressió actual de l’àrea natural de Cala Agulla,  que s'ha fet especialment evident aquest estiu, des del GOB seguim mantenint que el que cal és tancar el trànsit rodat i ubicar l’aparcament a l'exterior de l'àrea natural i preferiblement dins la zona ja urbana, que disposa de vials suficients.

Exigim que les adminsitraciós implicades més enllà de l'Ajuntament, s'impliquin en l'assumpte i desestimin la proposta de l'Ajuntament per injustificada i possiblement fraudulenta.