"Consideram que la resolució de l'expedient obert per Demarcació de Costes és contradictori, incongruent i allunyat de la legalitat".COMUNICAT DE PREMSA DEL GOB 17-07-2020

Davant les notícies periodístiques aparegudes en relació a l’inici d’un expedient sancionador per part de la Demarcació de Costes a l’Ajuntament de Capdepera per les obres executades en el Passeig Amèrica de Cala Rajada, no podem més que qualificar dit expedient de contradictori, incongruent i allunyat de tota legalitat. Recordem que les obres consisteixen, principalment, en la demolició total i nova reconstrucció d’uns 500 metres del mur exterior tot emprant l’excusa d’obres d’emergència degudes als danys ocasionats pel temporal “Glòria” del passat mes de gener

El GOB considerà encertat l’inici d'un expedient sancionador per a la realització d’obres no emparades per l’autorització de 10 de març per a “adoptar les mesures provisionals de defensa establertes pel propi ajuntament entre les fites 562 a 564 en el Passeig Marítim de Avg Amèrica, Son Moll, que en cap cas serà revocada.”, tal com se’ns va comunicar en un escrit datat el 25 de juny i signat per la Cap de la Demarcació de Costes.

Pareix ser que la valoració de les obres realitzades il·legalment se quantifica en 800.000 €, a la qual correspon una sanció del 50% del seu valor segons l’article 97.1.c) de la Llei de Costes, el que suposaria una multa de 400.000 €.

Tot i això, ens sembla una total contradicció que s’aixequi l’ordre de paralització d’unes obres que no han estat mai autoritzades.  És a dir, al nostre entendre l'Ajuntament podria reprendre, en tot cas,  les obres que sí foren autoritzades el 10 de març entre les fites 562 a la 564, uns 50 metres tot just. Sembla però que la interpretació de l'Ajuntament de Capdepera és que es poden prosseguir unes obres il·legals, com de fet està passant. 

I aquí és on hi hauria la gran contradicció: quin sentit tendria iniciar un expedient sancionador contra unes obres il·legals si no se paralitzen quan a la vegada és un mandat legal i pot constituir un presumpte delicte de prevaricació per a l’autoritat que ho permet? Com poden prosseguir unes obres no autoritzades de nova construcció d’un mur de un passeig que la pròpia Llei de Costes prohibeix dins la zona de ribera de mar al seu article 44.5 com també l’article 173 de les Normes Subsidiàries de Capdepera i que la mateixa Llei de Costes ha de complir per a poder atorgar autoritzacions i concessions?

Per a no perdre la perspectiva, s’ha de recordar que els únics danys ocasionats al mur del Passeig Amèrica pel temporal “Glòria” fou la caiguda de 8 metres de mur situats als dos costats de la fita 562 i el despreniment de varies pedres del forro del mur situat devora el parc infantil, tal com se pot observar en els nombrosos documents gràfics dels dies posteriors a la borrasca. Reparacions que se podrien haver fet amb unes despeses d’uns quants milers d’euros.

Un altra cosa es que es volgués fer creure que els danys havien estat quantiosos per a poder fer una nova reconstrucció total del mur del passeig per a aprofitar les suposades ajudes del govern central per a situacions de catàstrofe. I és cert que a la zona del mur entre les fites 561 a la 564 el forro del mur tenia molts de despreniments de peces de marès i pedres però ja feia molts anys que hi eren, tal com se pot observar en les fotos del google maps, i no hi havia cap perill, tal com demostra el fet que en el mes de març moltes terrasses de bars situades confrontants en els murs que oferien tan de perill per a la seguretat de les persones estaven oberts i funcionant amb tota normalitat.

En l’autorització de dia 10 de març atorgada per la Demarcació de Costes a l’Ajuntament de Capdepera es fa servir el previst a l’article 6 de la Llei de Costes i l’article 9 del seu Reglament, és a dir el previst per a les obres de defensa, les quals poden tenir el caràcter de provisionals i d’emergència però que han de complir uns requisits, entre els quals sol·licitar la concessió en el termini d’un mes, de complir la resolució que recaigui en la resolució de la concessió i en la formalització de les garanties econòmiques que procedeixin.

No hi ha constància que aquests requisits s’hagin complert tot i que des de el GOB els vàrem sol·licitar el 12 de juny passat sense que a dia d’avui hàgim rebut cap resposta.
Al nostre entendre, en aquest cas hi pot haver una gran dificultat legal per a obtenir aquesta concessió ja que no se podria atorgar en virtut del que ja hem assenyalat: prohibició de fer passejos dins la zona de ribera de mar i perquè les NNSS d’urbanisme de Capdepera no ho permeten en el seu article 173.

En el cas de denegar-se la concessió l’Ajuntament hauria de procedir a la retirada del passeig que ocupa el domini públic marítim terrestre. Tot això en la previsió que s’hagués sol·licitat abans del 10 d’abril de 2020.

Pel que fa al comunicat fet públic per l’Ajuntament de Capdepera, tan sols dir és totalment tendenciós i se desqualifica per si mateix. El GOB mai ha dit que la l’execució de les obres de reconstrucció d’ uns 500 metres de mur fos cap delicte ecològic ni mediambiental sinó solament una actuació de nova construcció fent servir l’excusa d’obres d’emergència, tal com ha quedat demostrat amb la incoació d’aquest expedient sancionador, i on la zona en que s’havien autoritzat actuacions per la Demarcació de Costes era estrictament entre les fites 562 a la 564, uns 50 metres tot just.


Mur davant el bar Traumeria sense cap dany estructural i en el mateix estat de quan se va construir fa 40 anys


Mur antic retirat i nova construcció dins la ribera de la mar