Més per Capdepera es felicita per l'aprovació del Decret Llei de Protecció del Territori i demana a l'Ajuntament aclarir si hi ha falsos urbans en el nostre municipi que es veuran afectats”.

















Des de Més per Capdepera volem mostrar la nostra satisfacció per l'aprovació del Decret Llei de Protecció del Territori que s'havia proposat des de la Conselleria de Medi Ambient i Territori dirigida pel conseller Miquel Mir. Es tracta d'un dels instruments proteccionistes més importants de les darreres dècades i marca les bases per a una Mallorca més sostenible i verda.

En concret, el Decret desclassifica unes 400 hectàrees de sòls urbanitzables i devers 200 de falsos urbans a les Illes Balears, mentre que en rústic es protegeixen més de 50.000 hectàrees a Mallorca en zones de risc d'incendi, inundacions o erosió, a més de reduir els paràmetres d'ocupació i de volum de les construccions a la resta de rústic.

A Capdepera, en sòl rústic general -aquell que no estava protegit ja per altres figures- hi haurà petites zones que ara es veuran afectades per aquestes àrees de prevenció de riscos, sobretot per risc d'incendi i inundacions, i no s'hi podrà construir excepte que es tracti d’edificacions lligades a explotacions agropecuàries. Pel que fa a terrenys urbanitzables (aquells que necessiten una programació detallada per ser urbanitzats o bé que estant programats hagi passat un cert temps sense que s'hagi executat la urbanització), no ens consta que n'hi hagi en el nostre municipi, a l'espera en tot cas de corroborar-ho amb els tècnics municipals d'Urbanisme.


Quant als falsos urbans, que són aquells terrenys assenyalats com a urbans en el planejament urbanístic però que no compten amb els serveis urbanístics bàsics indicats legalment -vials, clavegueram, connexió elèctrica, etc.-, s'han de complir tota una sèrie de condicions perquè s'hi apliqui la moratòria prevista en el Decret. 

Aquelles zones que eren falsos urbans en el seu dia però que ja s'hi està executant la urbanització a dia d'avui, com ara Cala Gat o Son Moll de Dalt, no es veuran afectats i es convertiran en sòl urbà amb tots els serveis bàsics en acabar les obres. Respecte d'altres zones, tenim dubtes sobre la situació en què quedaran, motiu pel qual reclamam a l'equip de govern de l'Ajuntament una comissió informativa urgent d'Urbanisme, amb la presència dels tècnics municipals, per a delimitar els falsos urbans del municipi sense els serveis urbanístics bàsics i esbrinar si compleixen les condicions fixades en el Decret per a entrar en la moratòria estipulada. Cal recordar que Capdepera té unes normes subsidiàries que daten de l'any 1986 i que no s'han adaptat al Pla Territorial de Mallorca del 2004.  

Pel que fa als solars de la part alta del far, amenaçats per la construcció de diversos unifamiliars, estan inclosos dins la Unitat d'Actuació de Cala Gat, la qual compta amb un projecte d’urbanització ja en execució, motiu pel qual no canvia la seva situació. Fa mesos que esperam sense èxit la taxació comanada per l'Ajuntament i així poder dur a terme totes les actuacions necessàries per intentar adquirir-los o desclassificar-los. 



Més per Capdepera